11 Tvo 20/2005
Datum rozhodnutí: 27.05.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 20/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. května 2005 stížnost obviněného J. Č, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 7 To 34/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. Č. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 2. 2005, sp. zn. 9 T 1/2005, byl obviněný J. Č. uznán vinným pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání třinácti a půl roku, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.K odvolání obviněného Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 7 To 34/2005, podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové zrušil a podle § 259 odst. 1 tr. řádu mu věc vrátil k novému rozhodnutí. Současně podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu rozhodl o ponechání obviněného J. Č. i nadále ve vazbě.

Proti výroku o dalším ponechání ve vazbě podal obviněný J. Č. v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a navrhuje, aby napadený výrok Vrchního soudu v Praze byl zrušen a on byl propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný J. Č. je stíhán pro mimořádně závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, kterým byl i nadále ponechán ve vazbě s tím, že u něj důvod útěkové vazby stále trvá. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným žalovaným trestným činem, a i když tento rozsudek byl později odvolacím soudem zrušen, je obviněný s ohledem na žalované jednání stále ohrožen vysokým trestem. Za tohoto stavu trvá i nadále obava, že by se před takovým trestem mohl na svobodě skrývat nebo uprchnout. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného J. Č. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera