11 Tvo 20/2003
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 20/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. července 2003 stížnost obviněného V. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. 7 To 46/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnost obviněného V. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2003, sp. zn. Nt 123/2002, byl podle § 283 písm. d) tr. řádu zamítnut návrh obviněného V. M. na povolení obnovy řízení vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 45 T 15/97, kdy byl rozsudkem ze dne 13. 11. 1997 odsouzen pro pokus trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, neboť soud neshledal důvody uvedené v § 278 odst. 1 tr. řádu.

Stížnost obviněného proti tomuto usnesení zamítl Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 22. 4. 2003, sp. zn. 7 To 46/03. Obviněný byl přitom správně poučen, že proti tomuto usnesení není řádný opravný prostředek přípustný.

Podáním ze dne 15. 5. 2003, označeném jako odvolání, napadl obviněný V. M. usnesení Vrchního soudu v Praze s odůvodněním, že opravný prostředek je vždy přípustný .

Nejvyšší soud se podáním obviněného zabýval pouze ve vztahu k přípustnosti řádného opravného prostředku ve smyslu § 141 odst. 2 tr. řádu.

Vrchní soud v Praze v trestní věci obviněného V. M. rozhodoval jako soud druhého stupně a v řízení o stížnosti obviněného proti usnesení Městského soudu v Praze tuto jako nedůvodnou zamítnul. Proti rozhodnutí vrchního soudu nebyl přípustný žádný další řádný opravný prostředek a obviněný o tom byl dostatečným způsobem poučen. Pokud přes toto poučení rozhodnutí vrchního soudu opravným prostředkem napadl, učinil úkon, který zákon nepřipouští.Za tohoto stavu nebylo možno o stížnosti obviněného V. M. rozhodnout jinak, než ji jako nepřípustnou zamítnout tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. července 2003

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera