11 Tvo 20/2002
Datum rozhodnutí: 17.04.2002
Dotčené předpisy:11 Tvo 20/2002

U S N E S E N Í Předseda senátu Nejvyššího soudu dne 17. 4. 2002 v trestní věci obviněné A. B., pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. a další, rozhodl t a k t o :


Podle § 144 odst. 4 tr. řádu b e r e předseda senátu zpětvzetí stížnosti obviněné A. B. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci vedeného pod sp. zn. 3 To 204/2001 n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 7. 3. 2002, sp. zn. 3 To 204/2001, v trestní věci obviněné A. B. rozhodl podle § 73a odst. 2 písm. a) tr. řádu o přípustnosti přijetí peněžité záruky a její výši stanovil na částku 2.000.000,- Kč.

Proti tomuto usnesení podala obviněná A. B. stížnost, kterou dříve, než o ní mohl Nejvyšší soud, jako soud druhého stupně, rozhodnout, vzala podáním ze dne 15. 4. 2002 zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu vzal proto podle ustanovení § 144 odst. 4 tr. řádu zpětvzetí stížnosti obviněné A. B. na vědomí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. dubna 2002 Předseda senátu: JUDr. Pavel Kučera