11 Tvo 2/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 2/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2007 stížnost obviněného P. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 11. 2006, sp. zn. 2 To 98/2006, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. K. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 21. 12. 2005, sp. zn. 63 T 4/2005, byl obviněný P. K. uznán vinným trestným činem teroristického útoku podle § 95 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 11. 2006, sp. zn. 2 To 98/2006, podle § 68 odst. 1 tr. řádu z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. řádu vzal obviněného P. K. do vazby.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, ve které poukazuje na bezdůvodnost své vazby a na skutečnost, že v důsledku nedoručení mu rozsudku soudu prvního stupně byla téměř rok jeho svoboda omezena bez jakéhokoliv právního důvodu. Navrhuje proto, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno, a on byl propuštěn z vazby na svobodu, třeba i za dohledu probačního úředníka. Navíc jako záruku za vazbu dokládá své čestné prohlášení i prohlášení družky a rodičů, že v případě propuštění z vazby povede řádný život a bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

V projednávané trestní věci obviněného P. K. došlo k závažnému pochybení při doručení rozsudku soudu prvního stupně, jehož výsledkem bylo předčasné vyznačení právní moci tohoto rozhodnutí a převedení obviněného z vazby do výkonu trestu. V průběhu dalšího řízení došlo k nápravě tohoto pochybení a v současné době je obviněný již na základě náležitého doručení vykonatelného soudního rozhodnutí ve výkonu trestu odnětí svobody. S ohledem na potřebu nápravy shora uvedeného pochybení bylo nutno obviněného vzít znovu do vazby, neboť u něj stále důvody vazby ve smyslu § 67 písm. c) tr. řádu trvaly. S potřebou tohoto postupu a jeho zákonností se Nejvyšší soud jako soud druhého stupně ztotožňuje a v podrobnostech na zdůvodnění napadeného rozhodnutí v plném rozsahu odkazuje. V současné době je ovšem již otázka důvodnosti další vazby obviněného bezpředmětná, protože obviněný ve vazbě není.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera