11 Tvo 2/2004
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Tvo 2/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. ledna 2004 stížnost obviněného J. P., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 6 To 102/2003, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 17. 6. 2003, sp. zn. 11 T 12/2002, byl obviněný J. P. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a trestným činem nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, k trestu propadnutí věci a k povinnosti nahradit poškozeným škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného M. K.

Proti tomuto rozsudku podali obviněný J. P., krajský státní zástupce, poškozená společnost F. E., s. r. o. a manželé A. odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 6 To 102/2003, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného J. P. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, neboť s ponecháním ve vazbě nesouhlasí a navrhl, aby byl z vazby propuštěn, případně za současného přijetí jím nabízeného písemného slibu nebo stanovení dohledu probačního úředníka.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Městského soudu v Brně ze dne 30. 12. 2001 z důvodů uvedených v § 67 písm. a), b) tr. řádu. V průběhu dalšího řízení odpadl důvod vazby koluzní a obviněný je v současné době ve vazbě již jen z důvodu písm. a) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného J. P. bylo opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 11. 2003, kterým byl i nadále ponechán ve vazbě. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným mimořádně závažným trestným činem, a i když jde o rozhodnutí nepravomocné, hrozí obviněnému s ohledem na žalovanou trestnou činnost stále přísný trest. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Obava z pobytu obviněného na svobodě je natolik silná, že ji nemůže rozptýlit ani nabízený písemný slib nebo stanovení dohledu probačního úředníka.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného J. P. zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 11. 2003 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný byl převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera