11 Tvo 18/2007
Datum rozhodnutí: 29.06.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 18/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 6. 2007 stížnost obviněného R. T., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 6. 2007, sp. zn. 11 To 50/2007, a rozhodl t a k t o:Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného R. T. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 2. 2007, sp. zn. 2 T 17/2006, byl obviněný R. T. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 4 písm. a) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k povinnosti nahradit škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného J. Ch.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný R. T. odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11. 6. 2007, sp. zn. 11 To 50/2007, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného R. T. z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu nadále ve vazbě a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu nepřijal nabídku nahrazení vazby dohledem probačního úředníka.

Proti tomuto usnesení podal obviněný R. T. stížnost, v níž uvádí, že důvod útěkové vazby u něj není dán, a navrhuje, aby napadené usnesení vrchního soudu bylo zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný R. T. je stíhán pro závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněnému uložen přísný nepodmíněný trest odnětí svobody, a proto je plně v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, útěková vazba odůvodněna hrozbou vysokého trestu. Za tohoto stavu je obava, že se obviněný při pobytu na svobodě bude chovat způsobem předvídaným ustanovením § 67 písm. a) tr. řádu, natolik silná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným dohledem probačního úředníka. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného R. T. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera