11 Tvo 18/2005
Datum rozhodnutí: 27.05.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 18/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 5. 2005 stížnost obviněného Ing. J. P. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 6 To 6/2005, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného Ing. J. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 8. 10. 2004, sp. zn. 40 T 15/2000, byl obviněný Ing. J. P. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu zákazu činnosti. Současně bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Proti tomuto rozsudku podali obviněný a poškození odvolání a věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci.

V průběhu veřejného zasedání před Vrchním soudem v Olomouci namítl obhájce obviněného JUDr. J. N. podjatost předsedy senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. K. s odůvodněním, že tento vydal dne 3. 3. 2005 rozhodnutí o jeho předání příslušnému orgánu ke kárnému postihu, z čehož lze mít za pochybné, zda bude zachována nestrannost soudce.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2005, sp. zn. 6 To 6/2005, bylo podle § 31 odst. 1 tr. řádu z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu JUDr. M. K. není vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci obviněného Ing. J. P. vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 6 To 6/2005.

Proti tomuto usnesení podal obviněný Ing. J. P. v zákonné lhůtě stížnost, kterou v podstatě odůvodnil skutečnostmi uvedenými ve svém původním návrhu na vyloučení předsedy senátu JUDr. M. K. a navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci zrušil a sám rozhodl o vyloučení uvedeného soudce.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

V projednávané věci je nutno vycházet z toho, že námitku podjatosti vznesenou obhájcem obviněného je třeba posuzovat, jako by ji vznesl sám obviněný. Z těchto důvodů také proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2005 nemohl svým jménem podat stížnost obhájce, ale musel to byť prostřednictvím obhájce učinit obviněný. Za tohoto stavu nebylo a ani nemohlo být rozhodováno o námitkách obhájce a o jeho opravných prostředcích, ale o námitkách a opravných prostředcích obviněného, byť se týkaly skutkových okolností vyvolaných jeho obhájcem.

Návrh na vyloučení předsedy senátu Vrchního soudu v Olomouci JUDr. M. K. byl vyvolán jeho rozhodnutím předat obhájce obviněného JUDr. J. N. ke kárnému postihu. Z této skutečnosti obviněný prostřednictvím svého obhájce dovozuje, že předseda senátu vede řízení způsobem, který vyvolává podezření o jeho podjatosti. Koncepce rozhodování o podjatosti obsažená v § 31 odst. 1 tr. řádu vychází z toho, že dotčený ví nejlépe, zda je či není schopen nestranného rozhodnutí a proto o svém případném vyloučení rozhoduje sám. Pokud tedy JUDr. M. K. má za to, že neexistují důvody podle § 30 odst. 1 tr. řádu k jeho vyloučení, a stěžovatel nepředloží žádné jiné věrohodné důkazy, kterými by byl jeho subjektivní názor vyvrácen, je nutno z názoru vyslovenému formou podrobně zdůvodněného rozhodnutí přisvědčit. V projednávané věci úvahu o podjatosti vyvolalo rozhodnutí o předání obhájce obviněného příslušnému orgánu ke kárnému postihu proto, že obhájce zmařil projednání věci ve veřejném zasedání. I když dosud nebylo o kárném postihu advokátní komorou rozhodnuto, postup, který zvolil předseda senátu, je v souladu se zákonem, a proto jej nelze považovat za něco, co by předem zpochybňovalo jeho schopnost o meritu věci nestranně rozhodnout. Za tohoto stavu je možno v podrobnostech odkázat na zdůvodnění napadeného usnesení.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera