11 Tvo 17/2011
Datum rozhodnutí: 14.07.2011
Dotčené předpisy: § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.11 Tvo 17/2011-30

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. července 2011 stížnost obviněného F. D. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011, sp. zn. 6 To 38/2011, a rozhodl t a k t o :
Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. s e stížnost obviněného F. D.
z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2011, sp. zn. 7 T 2/2010, byl obviněný F. D. uznán vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku a trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. (č. 140/1961 Sb.), a za tyto trestné činy a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., kterým byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Mělníku ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 14 T 178/2007, a dále za trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., jímž byl uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 17. 9. 2009, sp. zn. 29 T 128/2007, mu byl podle § 209 odst. 5 a § 43 odst. 2 tr. zákoníku uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání sedmi let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný, jeho spoluobviněný T. H. a státní zástupce odvolání. Dne 30. 5. 2011 rozhodl Vrchní soud v Praze usnesením podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. ř., že obviněný se ponechává ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, ve které uvedl, že v napadeném usnesení je mimo jiné argumentováno tím, že je proti němu vedeno další trestní stíhání u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 1 T 117/2009. Toto řízení však bylo zastaveno. Dále poukazuje na to, že jeho spoluobviněný T. H. je stíhán na svobodě, ačkoli jeho škoda je vyšší, poškodil více lidí a podle sdělení státního zástupce pokračuje v trestné činnosti. Obviněný by se chtěl v případě svého propuštění zapojit do pracovního procesu, už jeho předchozí žádost byla doplněna potvrzením o možnosti zaměstnání a v případě nutnosti i bydlení. Pokud je ve vazbě, nemá možnost škodu ani částečně nahradit. Omezen na svobodě je poprvé a pobyt ve vazbě je pro něj dostatečným ponaučením. Je přitom ochoten se podrobit veškerým omezením, čímž má na mysli dohled probačního úředníka.

V závěru své stížnosti obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že se obviněný propouští z vazby na svobodu za současného stanovení dohledu probačního úředníka.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. ř. správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že stížnost není důvodná. Vrchní soud v Praze rozhodl podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. ř. o ponechání obviněného ve vazbě, neboť od posledního rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové podle tohoto ustanovení uplynuly tři měsíce.

Vrchní soud v Praze zdůvodnil své rozhodnutí zejména tím, že na straně obviněného stále trvají důvody vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. Obviněný se po dlouhou dobu dopouštěl majetkové trestné činnosti a je v současné době stíhán pro další trestný čin podvodu Obvodním soudem pro Prahu 7. Má tedy výrazné sklony k páchání majetkové trestné činnosti, které se dopouští předem promyšleným způsobem a která mu slouží jako zdroj obživy.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že bez ohledu na to, zda a z jakého důvodu bylo další trestní stíhání obviněného zastaveno, je třeba souhlasit s tím, že se obviněný měl v posuzovaném případě dopustit rozsáhlé majetkové trestné činnosti a byl mu uložen citelný trest odnětí svobody, byť dosud nepravomocně. Trestné činnosti se dopouštěl částečně i v době podmíněného odsouzení pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. rozhodnutím Okresního soudu v Mělníku ze dne 19. 7. 2007, sp. zn. 14 T 178/2007, a pokračoval v ní i poté, co byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 17. 9. 2009, sp. zn. 29 T 128/2007, odsouzen pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. Tato rozhodnutí tedy pro něj nepředstavovala žádné ponaučení. Důvodem pro propuštění obviněného z vazby samozřejmě nemůže být fakt, že jeho spoluobviněný se nachází na svobodě.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Protože se Nejvyšší soud s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze i s jeho odůvodněním ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného F. D. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. července 2011


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch