11 Tvo 16/2005
Datum rozhodnutí: 29.04.2005
Dotčené předpisy:
11 Tvo 16/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 4. 2005 stížnost obviněného M. P. B., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 3. 2005, sp. zn. 1 To 91/2004, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného M. P. B. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 2004, sp. zn. 39 T 5/2004, byl obviněný M. P. B. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci. Obviněnému bylo rovněž podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. uloženo ochranné opatření zabrání věci. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných P. F., Z. P., P. Ch. a K. F.

Proti tomuto rozsudku podala v neprospěch některých obviněných včetně obviněného M. P. B. odvolání státní zástupkyně a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci, jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 17. 3. 2005, sp. zn. 1 To 91/2004, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného M. P. B. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a navrhuje, aby bylo napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný M. P. B. je stíhán pro závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 3. 2005, kterým byl i nadále ponechán ve vazbě s tím, že u něj důvod vazby útěkové stále trvá. Obviněný byl obžalován pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák., a třebaže byl rozsudkem soudu prvního stupně uznán vinným z tohoto trestného činu toliko podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., je s ohledem na odvolání státní zástupkyně stále ohrožen žalovanou kvalifikací trestného činu a samozřejmě i trestem odpovídajícímu této kvalifikaci. Z tohoto hlediska trvá i nadále obava, že by se před takovým trestem mohl na svobodě skrývat nebo uprchnout do zahraničí. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného M. P. B. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera