11 Tvo 15/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 15/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 21. června 2007 stížnost obviněného P. J., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 8 To 50/2007, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. J. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2007, sp. zn. 47 T 3/2007, byl obviněný P. J. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a k povinnosti nahradit poškozenému škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného K. L.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný P. J., poškozený a v neprospěch obviněného K. L. státní zástupce odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 8 To 50/2007, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněné P. J. a K. L. nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný P. J. stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby, a s tím, že v případě propuštění na svobodu povede řádný život a trestnímu řízení se vyhýbat nebude, žádá Nejvyšší soud, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný P. J. je stíhán pro mimořádně závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením vrchního soudu. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněnému za žalovanou trestnou činnost uložen zatím nepravomocně přísný nepodmíněný trest odnětí svobody. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. U obviněného navíc je obava z toho, že se při pobytu na svobodě bude chovat způsobem předvídaným ustanovením § 67 písm. a) tr. řádu, natolik silná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným slibem, že povede řádný život a nebude se vyhýbat trestnímu řízení ani nástupu případně uloženého trestu.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Protože se Nejvyšší soud s napadeným usnesením vrchního soudu plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného P. J. setkat s úspěchem, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. června 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera