11 Tvo 13/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 13/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. května 2007 stížnost obviněného J. P. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 10 To 20/2007, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. P. B. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 3. 1. 2007, sp. zn. 18 T 7/2006, byl obviněný J. P. B. uznán vinným trestnými činy obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku podle § 246 odst. 1, 2 písm. d) tr. zák. účinného do 22. 10. 2004, kuplířství podle § 204 odst. 1 tr. zák. a obchodování s lidmi podle § 232a odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zák. a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu provozování nočních klubů na pět let. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. mu byl uložen trest propadnutí věci osobního automobilu VW Passat.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. P. B. odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 10 To 20/2007, podle § 71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného J. P. B. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, s tím, že v jeho věci nebylo spravedlivé stíhání ani spravedlivý proces. Nemá žádnou snahu uprchnout, je finančně nezávislý a může se zdržovat na území Č. r., může se i policejně přihlásit nebo přihlašovat ve stanovených intervalech. Navrhl proto, aby bylo napadené usnesení vrchního soudu zrušeno a on byl propuštěn z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného J. P. B. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, za který mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody. Zejména s ohledem na uložení tohoto trestu, byť nepravomocného, byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. Navíc již v předchozích rozhodnutích o trvání vazby bylo uvedeno, že obviněný nemá na území Č. r. trvalé bydliště a pohybuje se v řadě zemí Evropy. Trestní řízení probíhalo proti obviněnému i jako proti uprchlému a k jeho zatčení nakonec došlo v B. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného J. P. B. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného J. P. B. zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 4. 2007 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera