11 Tvo 13/2003
Datum rozhodnutí: 25.06.2003
Dotčené předpisy:
11 Tvo 13/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. června 2003 stížnost obviněného J. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 4. 2003, sp. zn. 7 To 40/03, a rozhodl t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. P. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. 49 T 29/2002, byl obviněný J. P. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných I. K. a M. V. Současně bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný J. P., stejně jako obvinění I. K. a M. V., odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného J. P. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Podáním ze dne 1. 4. 2003 požádal obviněný J. P. o propuštění z vazby na svobodu a současně nabídl písemný slib.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 4. 2003, sp. zn. 7 To 40/03, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného J. P. o propuštění z vazby na svobodu zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nepřijal ani nabízený písemný slib.

Proti tomuto usnesení podal obviněný J. P. stížnost s odůvodněním, že důvody vazby podle § 67 písm. c) tr. řádu u něj neexistují, a proto navrhuje, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný J. P. je stíhán pro mimořádně závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 4. 2003, kterým byla podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítnuta jeho žádost o propuštění z vazby a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu nebyl nepřijat ani nabízený písemný slib. Rozsudkem soudu prvního stupně byl spolu s dalšími obviněnými uznán vinným žalovanými trestnými činy a protože jde o rozhodnutí nepravomocné, je stále ohrožen vysokou trestní sazbou. Hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem života obviněného a jeho osobnostní kvality definované závěrem znaleckého posudku, činí obavu, že by na svobodě trestnou činnost, pro níž je stíhán, opakoval, zcela reálnou. Za tohoto stavu je možno se ztotožnit s rozhodnutím vrchního soudu o vazebních důvodech i o nepřijetí peněžité záruky a na jeho odůvodnění lze v podrobnostech plně odkázat. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech uvedených důvodů se stížnost obviněného J. P. nemohla setkat s úspěchem a nezbylo, než o ní rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2003

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera