11 Tvo 12/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 12/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 5. 2007 stížnost obviněného Ing. A. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 4. 2007, sp. zn. 5 To 31/2007, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného Ing. A. M. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2007, sp. zn. 1 T 10/2006, byl obviněný Ing. A. M. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, k peněžitému trestu a k povinnosti nahradit škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného Ing. K. P.

Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13. 4. 2007, sp. zn. 5 To 31/2007, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného Ing. A. M. z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný Ing. A. M. v zákonné lhůtě stížnost, v níž poukazuje neexistenci vazebního důvodu dle § 67 písm. a) tr. řádu, a navrhuje, aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného Ing. A. M. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, za který mu byl zatím nepravomocně uložen přísný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, i nadále reálná. Za tohoto stavu se zdá nadbytečná úvaha o tom, jestli obviněný má či nemá kontakty v zahraničí. Pokud jde o obavu, že by se obviněný na svobodě vyhýbal trestnímu řízení, lze se v podrobnostech ztotožnit se zdůvodněním všech předchozích rozhodnutí, včetně odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného Ing. A. M. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení zjištěny nebyly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera