11 Tvo 11/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Tvo 11/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 16. 7. 2009 stížnost obviněného V. S. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 6. 2009, sp. zn. 6 To 40/2009, a rozhodl t a k t o :Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného V. S. z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 23. 3. 2009, sp. zn. 53 T 13/2008, byl obviněný V. S. uznán vinným trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákona a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu dalších tří obviněných.

Proti tomuto rozsudku podali dva obvinění a v neprospěch obviněného V. S. do výroku o trestu státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně odvolání a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. 6. 2009, sp. zn. 6 To 40/2009, výrokem ad IV. podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněného V. S. i nadále ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu.

Proti této části usnesení vrchního soudu podal obviněný V. S. stížnost, s tím, že z dosavadního vyšetřování ani z dalších zjištěných okolností nic nenasvědčuje tomu, že by měl snahu se vyhýbat trestnímu stíhání, případně že by měl uprchnout. Pouhá skutečnost, že je cizím státním příslušníkem, tyto obavy z útěku nezakládá. Závěrem své stížnosti obviněný V. S. navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného V. S. bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl z důvodu útěkové vazby i nadále ponechán ve vazbě. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost a s ohledem na odvolání státního zástupce v jeho neprospěch je stále ohrožen vysokým trestem odnětí svobody. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Zanedbatelné v tomto směru rovněž není, že obviněný je cizím státním příslušníkem. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného V. S. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera