11 Tvo 1/2007
Datum rozhodnutí: 12.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Tvo 1/2007

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu dne 12. února 2007 v trestní věci obviněného Ing. K. S. , stíhaného pro přípravu k trestnému činu vraždy podle § 7 odst. 1 tr. zák. k § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák., trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák. a trestný čin vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků podle § 185a odst. 1 tr. zák. rozhodl t a k t o :

Podle § 144 odst. 4 tr. řádu b e r e předseda senátu zpětvzetí stížnosti obviněného Ing. K. S. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 12. 2006, sp. zn. 7 To 121/2006, n a v ě d o m í .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 12. 2006, sp. zn. 7 To 121/2006, byla podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítnuta žádost obviněného Ing. K. S. o propuštění z vazby a podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu byl zamítnut návrh na nahrazení vazby dohledem probačního úředníka.

Proti tomuto usnesení podal obviněný Ing. K. S. stížnost, kterou však vzal podáním ze dne 26. 1. 2007 zpět.

Za tohoto stavu mohl předseda senátu Nejvyššího soudu vzít podle ustanovení § 144 odst. 4 tr. řádu zpětvzetí stížnosti obviněného Ing. K. S. na vědomí, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera