11 Tdo 842/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. b,e) tr. ř.11 Tdo 842/2011-I.-121

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 25. 8. 2011 v trestní věci obviněných D. T. , I. N. , roz. A. , P. B. , , V. K. , vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 842/2011,

v trestní věci obviněného L. J. , vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 843/2011,

a obviněného P. N. , vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 844/2011,

v neveřejném zasedání takto:

Podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam se ke společnému projednání a rozhodnutí s p o j u j í věci vedené u Nejvyššího soudu České republiky pod spisovými značkami 11 Tdo 842/2011, 11 Tdo 843/2011 a 11 Tdo 844/2011.

Všechny tři věci budou dále vedeny pod sp. zn. 11 Tdo 842/2011.

O d ů v o d n ě n í :


I.
Rozsudkem Krajského soudu v Brně, sp. zn. 53 T 6/2008 ze 4. 3. 2009 byli uznáni vinným:

obv. D. T. ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea druhá, odst. 3 písm. b) tr. zák. a podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. (bod 1), a dále ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 alinea druhá tr. zák. (bod 13), obv. I. N. , roz. A. ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 8 odst. 1, § 140 odst. 2 alinea druhá trestního zákona a z trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zák., dílem dokonaného a dílem spáchaného ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák. (body 5 až 7) a ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 tr. zák. (bod 8), obv. P. B. ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, 3 písm. a), b) tr. zák. (bod 2), obv. V. K. ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea druhá, odst. 3 písm. b) tr. zák. a trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. (bod 1), dále ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, 3 písm. a), b) tr. zák. (bod 2), a rovněž ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 tr. zák. (bod 4), obv. L. J. ze spáchání trestných činů padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea druhá, odst. 3 písm. b) tr. zák. a podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. (bod 1), obv. P. N. ze spáchání trestného činu nepřekažení trestného činu podle § 167 odst. 1 tr. zák. (bod 1), a trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. a), písm. b) tr. zák. (bod 2).

V důsledku toho byly tímto soudem odsouzeni:

obv. D. T. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) roků a současně mu byl uložen trest propadnutí věci a trest vyhoštění v trvání 10 (deseti) let, obv. I. N. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 5,5 (pěti a půl) roku a současně mu bylo tímto soudem uloženo, aby spolu s obv. E. L. zaplatili společně a nerozdílně poškozenému H. D. L. , na náhradě škody částku ve výši 28.600,- Kč, obv. P. B. k trestu odnětí svobody v trvání 11 (jedenácti) roků a obv. V. K. za výše uvedené trestné činy (a za sbíhající trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. b), d) tr. zák., kterým byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 11. 9. 2007, sp. zn. 9 T 152/2006, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 5 To 482/2007) k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 13 (třinácti) let a současně k trestu zákazu činnosti, spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 5 (pěti) let, obv. L. J. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 12,5 (dvanácti a půl) roku a obv. P. N. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 13 (třinácti) let.

II.
Proti tomuto rozsudku podali všichni výše jmenovaní odvolání. V odvolacím řízení z důvodu procesní ekonomie a rychlosti řízení byla věc rozdělena tak, že Vrchní soud v Olomouci rozhodl rozsudkem ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 6 To 56/2009, o odvoláních obv. D. T. , I. N. , P. B. a V. K. , usnesením ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 6 To 85/2009, o odvolání L. J. a rozsudkem ze dne 11. 1. 2010, sp. zn. 6 To 96/2009, o odvolání P. N.

Vrchní soud v Olomouci odvolání obv. D. T. , P. B. a L. J. v souladu s ust. § 256 tr. řádu odvolání zamítnul.

O odvolání obv. P. N. rozhodl Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 11. 1. 2010, sp. zn. 6 To 96/2009, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), písm. d) tr. ř. napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a obv. P. N. uznal vinným ze spáchání zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 1, odst. 3 písm. a), písm. b) tr. zákoníku (bod 2), v důsledku čeho byl obv. P. N. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 8 (osmi) let a podle § 259 odst. 1 tr. ř. byla věc ohledně tohoto odsouzeného ve zrušené části ve vztahu k trestnému činu nepřekažení trestného činu podle § 167 odst. 1 tr. zák. (bod 1) vrácena soudu I. stupně k novému rozhodnutí.

O odvolání obv. I. N. rozhodl Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 6 To 56/2009, tak, že napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o vině pod bodem 8) a v celém výroku o trestu, a nově uznal tohoto obviněného vinným za pokus trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 140 odst. 1 tr. zák. a za tento trestný čin a za trestné činy pod body 5 7, které zůstaly ve výroku o vině nezměněny, mu uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání 6 (šesti) roků a 6 (šesti) měsíců a současně mu uložil trest propadnutí věci.

O odvolání obv. V. K. Vrchní soud v Olomouci rozhodl rozsudkem ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. 6 To 56/2009, tak, že napadený rozsudek byl podle § 258 odst. 1 písm. b), písm. c) odst. 2 tr. ř. částečně zrušen, a to ve výroku o vině pod bodem 4) a dále v celém výroku o trestu. Poté bylo podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodnuto tak, že obv. V. K. za trestné činy padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 alinea druhá, odst. 3 písm. b) tr. zák. a trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákona (bod 1), dále za trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 odst. 3 písm. a), písm. b) trestního zákona (bod 2), ohledně nichž zůstal napadený rozsudek nezměněn, a za sbíhající se trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. b), písm. d) tr. zák., (kterým byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 11. 9. 2007, sp. zn. 9 T 152/2006, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 5 To 482/2007), byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) roků a trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 5 (pěti) let. Současně byl podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušen výrok o trestu z rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 11. 9. 2007, sp. zn. 9 T 152/2006, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. 5 To 482/2007, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, ke které došlo zrušením pozbyla podkladu. Podle § 259 odst. 1 tr. ř. byla věc ve zrušené části pod bodem 4) napadeného rozsudku vrácena soudu I. stupně, aby učinil nové rozhodnutí.

III.
Proti výše uvedeným rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci podali všichni obvinění mimořádný opravný prostředek dovolání. Obvinění D. T. , V. K. , L. J. a P. N. odůvodnili své dovolání odkazem na dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, neboť dle jejich názoru rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci spočívá na nesprávném právním posouzení nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Obv. I. N. své dovolání zdůvodnil odkazem na dovolací důvody uvedené v ust. § 265b odst. 1 písm. g), h), l) tr. řádu, neboť dle jeho názoru rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci spočívá na nesprávném právním posouzení a jiném nesprávném hmotně právním posouzení, dále dle jeho přesvědčení mu byl uložen trest ve výměře mimo stanovenou trestní sazbu a rovněž dle jeho náhledu bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku, ačkoliv byly v řízení mu předcházejícím dány důvody uvedený v písm. g) a h) tr. řádu.

Obv. P. B. své dovolání zdůvodnil odkazem na dovolací důvody uvedené v ust. § 265b odst. 1 písm. b), g), h) tr. řádu, neboť dle jeho názoru toto rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení a jiném nesprávném hmotně právním posouzení, dále dle jeho přesvědčení ve věci rozhodl vyloučený orgán a současně mu byl uložen trest stanovený mimo trestní sazbu stanovenou v tr. zák.

IV. Vzhledem k faktu, že trestná činnost všech výše jmenovaných dovolatelů je skutkově vzájemně propojena a projednávané trestné činy spolu navzájem úzce souvisí, Nejvyšší soud ČR shledal, že v daném případě jsou vytvořeny podmínky pro opětovné spojení věci do společného řízení , a proto podle § 23 odst. 3 tr. řádu per analogiam rozhodl o spojení všech tří věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že všechny věci budou Nejvyšším soudem ČR nadále vedeny pod sp. zn. 11 Tdo 842/2011.

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 25. srpna 2011

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman