11 Tdo 635/2012
Datum rozhodnutí: 18.01.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.11 Tdo 635/2012-33

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 18. ledna 2013 o dovolání obviněného J. N., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 68 To 411/2011, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 2 T 249/2010, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. s e b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání obviněného J. N.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené trestní věci podal obviněný J. N. prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání.

Podáním ze dne 8. 1. 2013 doručeným Nejvyššímu soudu dne 10. 1. 2013 vzal obviněný J. N. své dovolání výslovně zpět.

Protože nebylo shledáno překážek, které by tomu bránily, bylo prohlášení obviněného o zpětvzetí dovolání vzato na vědomí ( § 265g odst. 2 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 18. ledna 2013
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch