11 Tdo 508/2008
Datum rozhodnutí: 21.08.2008
Dotčené předpisy:
11 Tdo 508/2008-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 21. srpna 2008 v neveřejném zasedání konaném o dovolání obviněné M. S., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 11. 2007, sp. zn. 5 To 96/20007, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 46 T 3/2004, o vazbě obviněné t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu s e obviněná M. S. n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky projednal dnešního dne v neveřejném zasedání dovolání podané obviněnou M. S. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 11. 2007, sp. zn. 5 To 96/2007, jenž rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci obviněné vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 46 T 3/2004.

Nejvyšší soud svým rozhodnutím z dnešního dne podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. řádu zrušil napadené usnesení Vrchního soudu v Olomouci, a to v části, jíž bylo zamítnuto odvolání obviněné proti výrokům o vině uvedeným v bodech 2. a) a 2. b) rozsudku Krajského soudu v Ostravě a proti celému výroku o trestu a současně zrušil i výše citovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě, a to ve výroku o vině trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák., a to v bodech 2. a) a 2. b) výroku o vině, jakož i celý výrok o trestu a částečně i výrok o náhradě škody.

Současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Krajskému soudu v Ostravě přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Senát Nejvyššího soudu v rámci neveřejného zasedání přezkoumal otázku případné důvodnosti vazby a dospěl k závěru, že ani jeden zákonem předpokládaný důvod vazby (viz § 67 tr. řádu) v případě obviněné není dán.

Koneckonců i v době původního rozhodování soudů obviněná nebyla ve vazbě. Senát současně přihlédl i k objektivně konstatovaným, ne bezvýznamným zdravotním potížím, kterými obviněná trpí a jsou dokumentovány příslušnými doklady v trestním spise. Za této situace rozhodl, že obviněná se do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman