11 Tdo 491/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.11 Tdo 491/2015-I-45

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v rámci neveřejného zasedání, konaného dne 22. července 2015, o dovolání, které podal nejvyšší státní zástupce v neprospěch obviněného J. P., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 4 To 511/2014, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 1 T 42/2014, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu se obviněný J. P. n e b e r e d o v a z b y.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. 1 T 42/2014, byl podle § 45 odst. 1 trestního zákoníku zrušen výrok o vině a trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 3. 2014, sp. zn. 4 T 30/2014, který mu byl doručen 16. 4. 2014, jakož i všechny výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a obviněný J. P. byl uznán vinným

1. přečinem přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že - dne 6. 11. 2013 v době kolem 23.00 hodin v Č. B., na sídlišti V., při ulici J. v budově s garážemi neoprávněně pro vlastní potřebu v igelitové tašce přechovával omamnou látku konopí seté (Cannabis sativa), přičemž se jednalo o výhony a vrcholové části této rostliny, o celkové hmotnosti 37,8 gramů, odpovídající 20,7 gramům toxikomanicky využitelné sušiny, kdy koncentrace účinné látky delta-9-THC byla 8,50 %, tj. 1,76 g delta-9-THC, - dne 12. 12. 2013 v době kolem 17.00 hodin v Č. B. neoprávněně pro vlastní potřebu přechovával omamnou látku konopí seté (Cannabis sativa), kterou měl uloženou v osmi plastových sáčcích s lištou a kterou poté, co byl kontrolován příslušníky Policie ČR, dobrovolně vydal, přičemž se jednalo o vrcholové části rostliny konopí o celkové hmotnosti 7,8 gramů, odpovídající 5,4 gramům toxikologicky využitelné sušiny, kdy koncentrace účinné látky delta-9-THC byla 7,13 %, tj. 385 mg delta-9-THC,
přičemž konopí seté (Cannabis sativa) je zařazeno mezi omamné látky uvedené v příloze č. 3 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění do 31. 12. 2013, jako látka omamná zařazená do seznamu IV podle jednotné úmluvy o omamných látkách, a k nakládání s touto látkou předpokládá zákon zvláštní povolení, které obviněný J. P. neměl, 2. přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že

- v přesně nezjištěné době nejméně v období od měsíce června 2013 do měsíce srpna 2013 v Č. B. v části N. neoprávněně prodal M. Ch., ....., nejméně v pěti případech drogu pervitin, vždy v množství 0,2 gramu za 500 Kč, tedy celkem nejméně 1 gram za celkovou částku nejméně 2.500 Kč, - v přesně nezjištěné době nejméně v období měsíce března 2013 do poloviny měsíce září 2013 v Č. B. na blíže nezjištěných místech neoprávněně prodal D. Ch., ......, nejméně v dvanácti případech drogu pervitin, většinou v množství tří kusů plastových sáčků obsahujících po 0,2 gramu drogy, obvykle za 500 Kč a někdy oproti předání jiných věcí, tedy mu prodal celkem nejméně 7,2 gramu drogy pervitin,
přičemž drogová látka metamfetamin (pervitin) je uvedena v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění do 31. 12. 2013 jako látka psychotropní zařazená do seznamu II podle úmluvy o psychotropních látkách a k nakládání s ní přepokládá zákon zvláštní povolení, které J. P. neměl.
Obviněný byl za přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku za použití § 45 odst. 1 trestního zákoníku odsouzen ke společnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců, k jehož výkonu byl podle § 56 odst. 1, 3 trestního zákoníku zařazen do věznice s dozorem a dále podle § 70 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku k trestu propadnutí věci. Za přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku byl obviněný odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců, k jehož výkonu byl podle § 56 odst. 1, 3 trestního zákoníku zařazen do věznice s dozorem.

Proti shora uvedenému rozsudku podal obviněný odvolání, z jehož podnětu Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 4 To 511/2014, podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. řádu, § 257 odst. 1 písm. c) tr. řádu napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o vině 1), jímž bylo podle § 45 odst. 1 trestního zákoníku rozhodnuto o zrušení výroku o vině a trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 3. 2014 , č. j. 4 T 30/2014-32, a obviněný byl uznán vinným pokračujícím přečinem přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku a dále byl zrušen celý výrok o trestu (ad 1, 2). Podle § 259 odst. 3 písm. a), b) tr. řádu při nezměněném výroku o vině přečinem nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku (v bodě 2) rozsudku soudu prvního stupně, Krajský soud v Českých Budějovicích předmětným rozsudkem odsoudil obviněného za tento a za sbíhající se přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku, jímž byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 3. 2014, č. j. 4 T 30/2014-32, který byl obviněnému doručen dne 16. 4. 2014 a nabyl právní moci dne 25. 4. 2014, a to podle § 283 odst. 1 trestního zákoníku za užití § 43 odst. 2 trestního zákoníku k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců, k jehož výkonu jej podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku zařadil do věznice s dozorem. Dále podle § 70 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku odsoudil obviněného k trestu propadnutí věci a jiné majetkové hodnoty, kterých bylo užito ke spáchání trestného činu. Podle § 43 odst. 2 věta druhá trestního zákoníku zároveň zrušil výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. 3. 2014, sp. zn. 4 T 30/2014, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 223 odst. 2 tr. řádu z důvodu § 172 odst. 2 písm. a) tr. řádu zastavil trestní stíhání obviněného pro skutek popsaný shora pod bodem 1) odrážka druhá, neboť postih, k němuž může trestní stíhání vést, je zcela bez významu vedle trestu, který byl obviněnému uložen pro jiný trestný čin.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal nejvyšší státní zástupce dovolání v neprospěch obviněného J. P..

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. 7. 2015, sp. zn. 11 Tdo 491/2015, byl podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušen rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 4 To 511/2014 a podle § 265k odst. 2 tr. řádu byla zrušena všechna další rozhodnutí na zrušený rozsudek obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, zejména byl zrušen výrok o uložení souhrnného trestu, který byl obviněnému uložen rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 12. 2014, sp. zn. 1 T 52/2014, a podle § 265l odst. 1 tr. řádu bylo Krajskému soudu v Českých Budějovicích přikázáno, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Protože J. P. v současnosti vykonával souhrnný trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 12. 2014, sp. zn. 1 T 52/2014, a trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 4 To 511/2014, a Nejvyšší soud k dovolání zrušil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 12. 2014, sp. zn. 1 T 52/2014, ve výroku o uložení souhrnného trestu a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 4 To 511/2014, stal se další výkon trestu na podkladě těchto rozsudků nepřípustným. Bylo proto povinností Nejvyššího soudu zároveň rozhodnout ve smyslu citovaného ustanovení § 265l odst. 4 tr. řádu o vazbě obviněného.

Jelikož Nejvyšší soud v současném stadiu řízení neshledal u obviněného žádné konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. řádu, rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. řádu tak, že se obviněný do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. července 2015

JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu