11 Tdo 477/2013
Datum rozhodnutí: 18.06.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř., § 283 odst. 1,2 tr. zák.11 Tdo 477/2013-19
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. června 2013 o dovolání nejvyššího státního zástupce podaném v neprospěch obviněného Z. S., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 6 To 576/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 80 T 134/2012, takto:

Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se zrušuje usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 6 To 576/2012.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Ostravě přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:


Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 80 T 134/2012, byl obviněný Z. S. uznán vinným zvlášť závažným zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku. Za tento zvlášť závažný zločin mu byl uložen podle § 283 odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem.

Stalo se tak na podkladě zjištění, že obviněný Z. S. v přesně nezjištěné době od 1.7.2011 do 14.11.2011 v T., nejméně v 15 případech na různých místech tohoto města, neoprávněně prodal k užití D. H. za celkovou částku nejméně 5.000 Kč nejméně 3 g psychotropní látky metamfetamin (pervitin), přičemž tohoto jednání se dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8.9.2011, č.j. 80 T 114/2011-54, který nabyl právní moci dne 8.9.2011, odsouzen pro přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu v trvání 30 měsíců.

Tento rozsudek napadl obviněný Z. S. odvoláním. Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 6 To 576/2012-108, napadený rozsudek soudu prvního stupně podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. zrušil a trestní stíhání obviněného zastavil. Důvod pro zastavení shledal odvolací soud v ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. s tím, že za výše popsaný skutek byl obviněný již dříve pravomocně odsouzen, a to ve věci Okresního soudu ve Frýdku-Místku, sp. zn. 80 T 114/2011.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal nejvyšší státní zástupce dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř., neboť bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí.

Nejvyšší státní zástupce se neztotožnil se závěry odvolacího soudu ohledně zastavení trestního stíhání. Podle odvolacího soudu skutek, pro který byl obviněný pravomocně odsouzen rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 80 T 114/2011, je totožný se skutkem, pro který je obviněný trestně stíhán v nyní projednávané věci. Tyto skutky spolu navazují v místě, čase i jednání obviněného. Jednání obviněného v této i předchozí trestní věci tak podle odvolacího soudu tvoří jednolitý skutek, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto (rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 80 T 114/2011) a v projednávané věci je tak dána překážka věci rozsouzené podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. Nejvyšší státní zástupce zdůraznil, že podle § 12 odst. 11 tr. ř. platí, že pokud pokračuje obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, posuzuje se takové jednání od sdělení obvinění jako nový skutek. Jednání obviněného, pro něž je v právě projednávané věci trestně stíhán, tak bylo odděleno od předchozího jednání obviněného doručením usnesení o zahájení trestního stíhání, k němuž došlo dne 15. 6. 2011, resp. 12. 7. 2011. Od tohoto okamžiku je nutno jednání obviněného posuzovat jako nový skutek, pro nějž bylo trestní stíhání zahájeno samostatným usnesením ze dne 11. 5. 2012. Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 80 T 114/2011, bylo rozhodnuto o jiném skutku, než pro který je vedeno trestní stíhání v této věci a dřívější rozsudek nemohl založit překážku věci rozsouzené. Proto nejvyšší státní zástupce uzavřel, že nebyly dány důvody pro zastavení trestního stíhání a navrhl, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Nejvyšší státní zástupce podal dovolání z důvodu podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř., tedy namítl, že bylo rozhodnuto konkrétně o zastavení trestního stíhání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí .

Nejvyšší státní zástupce vytýká odvolacímu soudu, že nesprávně posoudil trestné jednání obviněného jako jeden skutek, když se ve skutečnosti s ohledem na § 12 odst. 11 tr. ř., jednalo o skutky dva. V důsledku toho pak tento soud zastavil trestní stíhání obviněného, jelikož chybně shledal překážku pro pokračování v trestním stíhání upravenou v § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. Nejvyšší soud po přezkumu napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že se jedná o námitku důvodnou. Podle § 12 odst. 11 tr. ř. pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je stíhán, i po sdělení obvinění, posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek. Toto ustanovení určuje, že mezníkem, který ukončuje páchání jednoho skutku, je sdělení obvinění. To má zásadní význam nejen pro trestné činy trvající, hromadné a pro pokračování v trestném činu, které z hlediska trestního práva hmotného tvoří jeden trestný čin a zásadně i jeden skutek, ale i pro případy, kdy dojde k dalšímu jednání, kterým je opětovně naplňována skutková podstata téhož trestného činu. Sdělením obvinění se zde přitom rozumí okamžik, kdy bylo dotyčné osobě obvinění skutečně sděleno, tedy až moment, kdy je jí doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2013, sp. zn. 4 Tdo 248/2013). I když totožná trestná činnost po sdělení obvinění, přesněji po zahájení trestního stíhání, probíhá dále, byť přitom plynule navazuje na předchozí, nepůjde již o jediný skutek a jediný trestný čin. Ustanovení § 12 odst. 11 tr. ř. je sice ustanovením procesním, ale s ohledem na svůj obsah má i tyto významné hmotně právní důsledky.

V daném případě Krajský soud v Ostravě nepostupoval správně, když jednání obviněného v trestních věcech 80 T 114/2011 a 80 T 134/2012 posoudil jako jediný skutek, a nikoliv jako dva samostatné skutky. První část jednání obviněného probíhala od července 2010 do května 2011, kdy se obviněný dopustil přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku. Pro podezření z tohoto trestného činu bylo dne 15. 6. 2011 a 12. 7. 2011 obviněnému doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, jež bylo ukončeno pravomocným rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 9. 2011, č. j. 80 T 114/2011-54. Druhá část jednání, která je podstatou posuzované věci, probíhala od 1. 7. 2011 do 14. 11. 2011, kdy se obviněný dopustil zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku. Trestní stíhání bylo zahájeno doručením usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému dne 11. 5. 2012. Tato dvě jednání byla Krajským soudem v Ostravě nesprávně posouzena jako jediný skutek. Přitom je ale zřejmé, že dne 15. 6. 2011 a dne 12. 7. 2011 (již nadbytečně) bylo zahájeno trestní stíhání obviněného pro skutek spáchaný od července 2010 do května 2011, čímž došlo z pohledu procesního práva k přetržení páchání jednoho skutku, a tím, že obviněný i po sdělení obvinění pokračoval v jednání, pro které byl trestně stíhán, jednalo se o skutek nový. Pokud tedy obviněný pokračoval ve svém jednání i po sdělení předchozích dvou obvinění, bylo nutné po zahájení dalšího trestního stíhání dne 11. 5. 2012 v souladu se zákonem takové jednání posuzovat jako samostatný skutek. Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 9. 2011, č. j. 80 T 114/2011-54, tak nemohl v nyní projednávané věci založit překážku věci rozsouzené ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř., neboť se týkal jiného skutku obviněného. Lze ještě dodat, že pokud byl v rámci nyní posuzovaného řízení obviněný trestně stíhán za skutek spáchaný v období od 1. 7. 2011 do 14. 11. 2011, přičemž k sdělení obvinění došlo až ke dni 12. 7. 2011, bude nutné přistoupit k nepatrné úpravě skutkové věty výroku o vině, neboť za nový samostatný skutek je možno považovat pouze jednání spáchané po sdělení obvinění.

Nejvyšší soud tedy shledal, že v předchozím řízení nebyly dány důvody pro postup odvolacího soudu podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř., neboť výše popsaná okolnost neodůvodňovala zastavení trestního stíhání soudem prvního stupně. Dovolání nejvyššího státního zástupce je tedy důvodné. Jelikož bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí, z důvodů shora uvedených, Nejvyšší soud svým usnesením napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a vrátil věc Krajskému soudu v Ostravě k dalšímu projednání.

Nad rámec přezkumné činnosti Nejvyššího soudu vymezené obsahem podaného dovolání (srov. § 265i odst. 3 tr. ř.) je třeba napadenému usnesení vytknout, že v jeho výroku není uveden skutek, jehož se týká zastavení trestního stíhání (viz č. 34/1969 a č. 45/1989 Sb. rozh. tr.).

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 18. června 2013


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík