11 Tdo 244/2004
Datum rozhodnutí: 09.03.2004
Dotčené předpisy:
11 Tdo 244/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 9. března 2004 dovolání podaná obviněným M. Ch. a jeho matkou A. Ch., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. 5 To 203/2003, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 1 T 626/97, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. s e dovolání o d m í t a j í .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. 1 T 626/97, bylo v trestní věci obviněných M. Ch. a A. Ch. podle § 116 odst. 2 tr. ř. nařízeno, aby obviněný M. Ch. byl pozorován ve zdravotnickém ústavu, a to na uzavřeném oddělení Psychiatrické léčebny v K., za účelem vyšetření jeho zdravotního stavu.

Proti tomuto usnesení podali obviněný Ch. a spoluobviněná A. Ch. jako jeho matka stížnosti, o kterých bylo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28. 5. 2003, sp. zn. 5 To 203/2003, rozhodnuto tak, že stížnost obviněného byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta jako nedůvodná a stížnost A. Ch. byla podle § 148 odst. 1 písm. b) zamítnuta jako podaná osobou neoprávněnou.

Posledně citované rozhodnutí napadl prostřednictvím obhájce obviněného jak obviněný Ch., tak jeho matka A. Ch. dne 2. 9. 2003 dovoláním.

K podanému dovolání se vyjádřila nejvyšší státní zástupkyně, a to prostřednictvím státní zástupkyně činné u Nejvyššího státního zastupitelství. Ta uvedla, že předmětný mimořádný opravný prostředek považuje za nepřípustný, neboť jím není napadáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 1 tr. ř. Trestní věc obviněných M. a A. Ch. se nachází v řízení před soudem, meritorně v ní zatím nebylo rozhodnuto. Nelze ani očekávat, že by mohl obhájce na výzvu soudu odstranit vady dovolání tak, aby nepřicházelo do úvah jeho omítnutí podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř., protože podmínky přípustnosti dovolání mu splnit nelze. Navrhla proto, aby Nejvyšší soud jako soud dovolací podaná dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) odmítl.Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) nejdříve zkoumal, zda jsou v posuzované věci splněny podmínky přípustnosti dovolání podle ustanovení § 265a tr. ř.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Rozhodnutím ve věci samé se potom podle legální definice rozumí rozhodnutí, jež jsou taxativně vypočtena v ustanoveních § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. ř. Jde o tato rozhodnutí:

a)rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b)rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,

c)usnesení o zastavení trestního stíhání,

d)usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e)usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f)usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g)usnesení o schválení narovnání, nebo

h)rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

V posuzované věci napadené usnesení Krajského soudu v Brně nespadá do citovaného taxativního katalogu meritorních rozhodnutí, nýbrž se jedná o rozhodnutí o opravném prostředku proti procesnímu rozhodnutí, jímž se upravují toliko podmínky vedení řízení. Nebylo jím tedy rozhodováno ve věci samé.

Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že dovolání směřují proti jinému rozhodnutí, než jaké lze dovoláním napadnout. Proto je podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. jako nepřípustná odmítl, aniž se zabýval otázkou, zda případně existují i jiné důvody pro odmítnutí dovolání. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. toto rozhodnutí učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 9. března 2004

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch