11 Tdo 1452/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.11 Tdo 1452/2010 - 34

U S N E S E N Í


Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 30. 11. 2010 ve věci dovolání obviněné Ž. D. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 3 To 31/2009 ze dne 10. 2. 2010, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 74 T 169/2009 ze dne 5. 11. 2009 takto :

Podle § 265g odst. 2 tr. řádu bere předseda senátu na vědomí zpětvzetí dovolání obv. Ž. D.

Odůvodnění :

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 11. 2009, sp. zn. 74 T 169/2009, byla obviněná Ž. D. uznána vinnou ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě dle § 215a odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a pokusu trestného činu ublížení na zdraví dle § 8 odst. 1 k § 222 odst. 1 tr. zák., za které byla odsouzena podle § 222 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) roků a 6 (šesti) měsíců a pro výkon uloženého trestu byla podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazena do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku podala obviněná v zákonné lhůtě odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Ostravě tak, že napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil a nově uznal obviněnou vinnou ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a odst. 1, 2 písm. b) tr. zák., za což byla v souladu s ust. § 215a odst. 2 tr. zák. odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců. Pro výkon uloženého trestu byla obviněná v souladu s ust. § 215a odst. 2 tr. zák. zařazena do věznice s ostrahou.

Proti tomuto rozsudku obviněná podala na Okresním soudu v Ostravě ke dni 19. 7. 2010 dovolání, které následně dne 13. 10. 2010 doplnila a odkázala v něm na ust. § 265b odst. 1 písm. g) tr. zák., neboť dle jejího názoru tento rozsudek spočíval na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

Poté dne 18. 11. 1020 obdržel Nejvyšší soud ČR písemné vyjádření odsouzené Ž. D., ve kterém požádala předsedu senátu o to, aby její dovolání z 19. 7. 2010 nebylo projednáno. Vzhledem k tomu, že dovolatelka relevantně vyjádřila své rozhodnutí nepokračovat v započatém dovolacím řízení, předseda senátu v souladu s ust. § 265g odst. 2 tr. zák. vzal toto její rozhodnutí na vědomí.

(Pokud bylo v textu použito termínu trestní zákon nebo zkratky tr. zák. , má se na mysli zákon č. 140/1961 Sb.)

Poučení : Proti tomuto usnesení není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (viz. § 265n tr. řádu).

V Brně dne 30. listopadu 2010

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman