11 Tdo 1441/2008
Datum rozhodnutí: 30.01.2009
Dotčené předpisy:
11 Tdo 1441/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 30. ledna 2009 ve věci obviněného T. T. a ve věci obviněného F. K. t a k t o :

Podle § 23 odst. 3 tr. ř. s e s p o j u j í ke společnému projednání a rozhodnutí trestní věc obviněného T. T. vedená pod spisovou značkou 11 Tdo 1440/2008, a trestní věc obviněného F. K. vedená pod spisovou značkou 11 Tdo 1441/2008. Obě věci budou nadále u Nejvyššího soudu České republiky vedeny pod sp. zn. 11 Tdo 1440/2008.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci shora označených obviněných rozhodl v prvním stupni rozsudkem ze dne 14. 12. 2007 Okresní soud v Břeclavi ve společném řízení pod sp. zn. 3 T 61/2007. K odvolání obviněných a státního zástupce rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Brně, přičemž dne 25. 3. 2008 vydal dvě samostatná usnesení, a to pod sp. zn. 4 To 87/2008 ve věci obviněného T. a pod sp. zn. 4 To 95/2008 ve věci obviněného K. Dne 6. 6. 2008 podala proti citovaným rozhodnutím Nejvyšší státní zástupkyně u Okresního soudu v Břeclavi společné dovolání v neprospěch obou obviněných.Vzhledem k tomu, že se ve věci konalo v prvním stupni společné řízení a trestná činnost obou pachatelů spolu souvisí, má Nejvyšší soud České republiky za to, že jsou dány podmínky § 20 tr. ř. a je namístě rozhodnout v rámci společného řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. ledna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch