11 Tdo 1372/2006
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:
11 Tdo 1372/2006-II.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. srpna 2007 o dovolání, které podal obviněný M. K., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 11 To 397/2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 2 T 148/2004, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. s e dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 2. 8. 2005, sp. zn. 2 T 148/2004, byl obviněný M. K. uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, odst. 2 tr. zák. spáchaným ve spolupachatelství dle § 9 odst. 2 tr. zák., za který byl podle § 247 odst. 2 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců. Podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon trestu svobody odložen na zkušební dobu v trvání dvou let.

Proti výše uvedenému rozsudku podal obviněný odvolání, které bylo rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 11 Tdo 397/2005, podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto.

Proti citovanému rozsudku podal obhájce obviněného JUDr. J. Š. dne 22. 5. 2006 blanketní dovolání, které opřel o ustanovení § 265b odst. 1 písm. d) a § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V textu tohoto mimořádného opravného prostředku odkázal na ručně psané dovolání samotným obviněným a uvedl, že předmětné dovolání bude doplněno k výzvě soudu, popřípadě bude vzato zpět.

Dne 18. 9. 2006 byla obhájci obviněného doručena výzva Okresního soudu v Trutnově s tím, aby do dvou týdnů od jejího doručení doplnil podané dovolání. Obsahem této výzvy bylo také poučení o tom, že pokud nebudou vady dovolání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. (viz č. l. 381 spisu).

Obhájce JUDr. J. Š. ve stanovené lhůtě vady neodstranil.

Dovolání obviněného M. K. bylo předloženo Nejvyššímu soudu České republiky dne 3. 11. 2006.

V přípisu doručeném Okresnímu soudu v Trutnově dne 21. 11. 2006 obhájce obviněného sdělil, že s obviněným tuto záležitost dne 30. 5. 2006 projednal s tím, že předmětné dovolání nebude doplňovat. V závěru pak prohlásil, že dovolání v dané trestní věci bere zpět.

Podání s tímto obsahem bylo doručeno Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 24. 11. 2006.

Poněvadž požadavku zpětvzetí dovolání podle § 265g tr. ř. je učiněno zadost, vyplyne-li z tohoto prohlášení vůle oprávněné osoby, aby se podané dovolání neprojednávalo a aby se o něm nerozhodovalo, byl obhájci obviněného dne 30. 11. 2006 zaslán přípis sp. zn. 11 Tdo 1372/2006 s tím, že podmínkou zpětvzetí dovolání je výslovné prohlášení osoby, která dovolání podala.

Ve lhůtě určené tímto přípisem bylo dne 8. 12. 2006 Nejvyššímu soudu doručeno podání obviněného označené jako Žádost , v němž obviněný M. K. výslovně žádá, aby Nejvyšší soud v řízení o dovolání pokračoval.

Nejvyšší soud shledal, že podané dovolání nesplňuje náležitosti obsahu dovolání.

Pokud jde o povinné obsahové náležitosti dovolání, tyto upravuje ustanovení § 265f tr. ř.

Podle tohoto ustanovení v dovolání musí být vedle obecných náležitostí podání (§ 59 odst. 3 tr. ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

Z dikce citovaného ustanovení § 265f tr. ř. vyplývá, že rozhodnutí, proti němuž směřuje dovolání, může být napadeno jen v konkrétním výroku a třeba jen v omezeném rozsahu, bylo-li jím rozhodnuto více výroky, dále je možné namítat i to, že určitý výrok chybí nebo je neúplný. V takovém případě je třeba chybějící nebo neúplný výrok přiměřeně specifikovat, včetně toho, co by měl výrok (resp. jeho část) obsahovat. Dovolatel je též povinen ve svém dovolání uvést alespoň jeden z dovolacích důvodů uvedených v § 265b, a to zejména jeho zákonným označením a uvést okolnosti, jimiž tento důvod podkládá. V označení napadeného výroku, rozsahu, v němž je napadán a důvodů, které k tomu vedou, lze spatřovat těžiště odůvodnění podaného dovolání, protože těmito hledisky zároveň dovolatel vymezuje rozsah přezkumné činnosti Nejvyššího soudu (§ 265i odst. 3 až 5 tr. ř.) a určuje obsah možného rozhodnutí Nejvyššího soudu, popřípadě zaměření dalšího postupu ve věci (§ 265k až § 265m tř. ř.).

Otázku dovolacího petitu je třeba specifikovat tak, že dovolatel musí uvést, zda a které rozhodnutí má být zrušeno, popřípadě v jakém rozsahu, zda má být zrušeno i vadné řízení (§ 265k) a jak má být ve věci postupováno (§ 265l a § 265m tr. ř.).

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti je zřejmé, že v posuzované věci obviněný označil pouze rozsudek, proti kterému dovolání směřuje a citoval konkrétní zákonná ustanovení dvou uplatněných dovolacích důvodů /uvedl § 265b odst. 1 písm. d) a § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř./. Který výrok obviněný napadá, v jakém rozsahu a čeho se domáhá, však v podaném dovolání chybí.

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, nesplňuje-li náležitosti obsahu dovolání. Jelikož Nejvyšší soud v dané trestní věci shledal, že dovolání nemá (i přes řádné poučení o dovolání podle § 125 odst. 3 tr. ř. se zřetelem k ustanovení § 138 tr. ř. a výzvu podle § 265h odst. 1 tr. ř.) zákonem stanovené obsahové náležitosti (§ 265f odst. 1 tr. ř.), rozhodl v souladu s ustanovením § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. o jeho odmítnutí bez věcného přezkoumání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. srpna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman