11 Tdo 130/2012
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.11 Tdo 130/2012-I.-86

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. května 2013 v trestní věci obv. J. K. , v řízení o dovolání, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný J. K., n e b e r e d o v a z b y .
O d ů v o d n ě n í :


Obviněný J. K. vykonává trest odnětí svobody v trvání pěti let, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 6. 2011, sp. zn. 3 To 906/2010, ve spojení s rozhodnutím Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 31 T 23/2009 pro spáchání pomoci k trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 24 odst. 1 písm. c) k § 283 odst. 1 tr. zákoníku.

V neprospěch obviněného nejvyšší státní zástupce podal dovolání, o kterém Nejvyšší soud dnešního dne rozhodl tak, že napadený rozsudek krajského soudu v částech týkajících se obv. J. K. zrušil v celém rozsahu, současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušené části rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo ke zrušením, pozbyla podkladu. A věc přikázal odvolacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Obviněný toho času vykonává trest odnětí svobody uložený mu výše uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích. Konec trestu by měl nastat 15. 9. 2013. Ze zprávy věznice vyplývá, že na tento trest navazuje trest uložený Okresním soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 29 T 72/2001, jehož výkon by měl skončit 12. 2. 2015.

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody, uložený původním rozsudkem a Nejvyšší soud v dovolání výrok o tomto trestu zruší, je povinností Nejvyššího soudu rozhodnout o vazbě.

Senát Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že s ohledem na fakt, že obviněný má nařízený ještě další více než šestnáctiměsíční trest odnětí svobody, nebylo by vhodné obviněného vzít do vazby, i když jinak by vazební důvod že obviněný by mohl pokračovat v trestné činnosti naplněn byl. Výkon trestu však dostatečně izolaci obviněného zabezpečuje, a v pokračování trestné činnosti brání. Proto bylo rozhodnuto tak, jak bylo uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Věznice, ve které obviněný vykonává trest, zařídí, aby obviněný K. ihned po propuštění z dosavadního výkonu trestu, nastoupil navazující výše zmíněný trest odnětí svobody.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná .

V Brně dne 28. 5. 2013
Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman