11 Tdo 1083/2004
Datum rozhodnutí: 03.03.2005
Dotčené předpisy:
11 Tdo 1083/2004

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 3. března 2005 o dovolání obviněného Ing. B. S., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. února 2004, sp. zn. 5 To 68/2003, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 6/2001, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání obviněného Ing. B. S.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené trestní věci podal obviněný Ing. B. S. prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání.

Podáním ze dne 16. 2. 2005 doplněným dne 24. 2. 2005 vzal obviněný Ing. B. S. své dovolání výslovně zpět.

Protože nebylo shledáno překážek, které by tomu bránily, bylo prohlášení obviněného o zpětvzetí dovolání vzato na vědomí ( § 265g odst. 2 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. března 2005

Předseda senátu:

JUDr. Antonín D r a š t í k