11 Td 9/2011
Datum rozhodnutí: 17.02.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 9/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci R. K. , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 0 Nt 1047/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. února 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci R. K. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8, sp. zn. 5 T 52/2005, byl dne 10. 8. 2005 R. K. odsouzen pro pokus trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem výtržnictví dle § 202 odst. 1 tr. zák. k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro účely výkonu trestu byl zařazen do věznice s ostrahou, dále mu byl uložen trest zákazu pobytu na území hlavního města P. na dobu 5 let, za současného zrušení výroku o trestu z trestního příkazu Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 103 T 85/2005, ze dne 8. 4. 2005, který nabyl právní moci téhož dne. Dle § 72 odst. 2 písm. b) tr. zák. bylo obviněnému uloženo ochranné léčení protitoxikomanické a protialkoholní v ústavní formě. Usnesením Okresního soudu v Ostravě, sp. zn. Nt 1047/2006, ze dne 20. 7. 2006, které téhož dne nabylo právní moci, bylo rozhodnuto dle § 351a tr. ř. z důvodů uvedených v § 72 odst. 4 tr. zák. o změně ochranného léčení protialkoholního ústavní formou uloženého označeným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 na léčení ambulantní. Obviněný byl dne 7. 4. 2010 propuštěn po výkonu trestu. Dne 12. 7. 2010 Okresní soud v Ostravě nařídil výkon ochranného léčení ambulantního protialkoholního do psychiatrické ambulance, L., MUDr. P. N.

V souladu s ustanovením § 99 odstavec 6 tr. zákoníku Okresní soud v Ostravě provedl šetření ohledně výkonu ochranného léčení ambulantního protialkoholního u obviněného a zprávou Psychiatrické ambulance, MUDr. P. N., L., bylo prokázáno, že jmenovaný byl v srpnu 2010 vyzván k návštěvě ambulance, na výzvu k zahájení léčby nereagoval, do ambulance se nedostavil.

Obviněný byl trestním příkazem Okresního soudu Praha-východ, sp. zn. 35 T 171/2010, ze dne 28. 7. 2010, uznán vinným přečinem ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců a dále mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců. Podle skutkových zjištění obviněný dne 17. 7. 2010 v okrese Praha-východ řídil motorové vozidlo, ačkoliv před jízdou vědomě požil alkoholické nápoje v takové míře, že dechovou zkouškou na přístroji Dräger bylo v jeho dechu zjištěno ve 23.30 hodin 2,07 g/kg alkoholu a ve 23.37 hodin 2,02 g/kg alkoholu. Okresní soud v Ostravě informoval o zjištěných skutečnostech Obvodní soud pro Prahu 8, který má za příslušný k rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 99 odstavec 6 tr. zákoníku, na což ze strany Obvodního soudu pro Prahu 8 bylo dne 1. 12. 2010 reagováno sdělením, že u jejich soudu není nařízeno veřejné zasedání ohledně dalšího trvání ochranného léčení, ani nebyl zdejšímu soudu zaslán návrh ošetřujícího lékaře na jeho prodloužení, ukončení s tím, že vzhledem ke skutečnosti, že ochranné léčení ústavní protialkoholní, bylo usnesením Okresního soudu v Ostravě přeměno na formu léčby ambulantní, soud jeho výkon nadále nesleduje. Obviněný měl dané ochranné léčení vykonávat v psychiatrické ambulanci v L., proto je k rozhodnutí ohledně jeho dalšího trvání místně příslušný Okresní soud ve Svitavách. V případě, že obviněný výkon tohoto léčení nikdy nezahájil, je pak k tomuto rozhodnutí příslušný Okresní soud v Ostravě, který ochranné léčení přeměnil na formu léčby ambulantní a jeho výkon rovněž nařídil.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 0 Nt 1047/2006, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam trestní věc R. K. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Ostravě. Ústavní léčení, které odsouzený vykonával ve věznici v O.-H., bylo již 20. 7. 2006 změněno na léčení ambulantní a od tohoto data ochranné léčení vykonáváno není. Obviněný byl dne 7. 4. 2010 propuštěn z výkonu trestu, dne 12. 7. 2010 Okresní soud v Ostravě nařídil výkon ochranného léčení ambulantního protialkoholního do psychiatrické ambulance, L., MUDr. P. N. Výkon tohoto léčení nezapočal. Jestliže obviněný nezačal ochranné léčení v ambulantní formě vykonávat, nelze mít za místně příslušný k rozhodnutí podle § 99 odst. 6 tr. zákoníku Okresní soud ve Svitavách, ale je třeba vycházet z obecného ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř., to znamená, že příslušným je ten soud, který rozhodl v prvním stupni. Je tomu tak, protože předpokladem pro aplikaci § 351a tr. ř. je skutečnost, že se ochranné léčení vykonává (srov. 1/1989 Sb. rozh. tr.). V prvním stupni přitom v této věci rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8.

Na Obvodním soudu pro Prahu 8 tedy nyní bude, aby zvážil, zda je třeba rozhodnout podle § 99 odst. 6 tr. zákoníku, nebo zda je namístě učinit jiná opatření. Podle toho pak také případně postoupí věc příslušnému soudu.

Z výše popsaných důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. února 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch