11 Td 9/2009
Datum rozhodnutí: 27.02.2009
Dotčené předpisy:11 Td 9/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného M. S., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. Nt 695/2005 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2009 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu ve smyslu § 315 odst. 2 tr. řádu j e k projednání trestní věci odsouzeného M. S. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :Odsouzený M. S. byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. 34 T 24/2004 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2004, sp. zn. 61 T 395/2004, uznán vinným ze spáchání pokusu trestného činu ublížení na zdraví podle § 8 odst. 1 k § 222 odst. 1 tr. zákona a byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu tří let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a dále mu bylo mimo jiné uloženo podle § 72 odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zákona ochranné léčení protialkoholní v ústavní formě. Výkon trestu vykonával odsouzený ve Věznici Ostrava Heřmanice.
Okresní soud v Ostravě rozhodl usnesením ze dne 13. 10. 2005, sp. zn. Nt 695/2005, podle § 351a tr. řádu z důvodů uvedených v § 72 odst. 4 tr. zákona o změně ochranného léčení protialkoholního u odsouzeného M. S. na léčení ambulantní. Na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. 10. 2005, sp. zn. Nt 695/2005, nařídil Okresní soud v Ostravě Zdravotnickému zařízení PODOLÍ, Centrum pomoci závislým protialkoholní poradna, ul. Rodvínská 3, Praha 4, výkon ochranného léčení ambulantního protialkoholního u odsouzeného M. S.
Dne 16. 1. 2007 byl odsouzený M. S. propuštěn z Věznice Ostrava Heřmanice po vykonání trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. 34 T 24/2004. Na základě dotazu Okresního soudu v Ostravě na Zdravotnické zařízení PODOLÍ, kde měl odsouzený M. S. zahájit ochrannou ambulantní protialkoholní léčbu po propuštění po vykonání trestu, bylo zjištěno, že odsouzený tuto léčbu nezahájil.
Okresní soud v Ostravě vydal příkaz k zatčení M. S. dne 27. 12. 2007, sp. zn. Nt 695/2005 a dne 13. 2. 2008 byl jmenovaný zatčen a výslovně upozorněn, že se má dostavit ve lhůtě 5ti pracovních dnů do Zdravotnického zařízení Podolí a přihlásit se k zahájení protialkoholní léčby ambulantní formou, v opačném případě, že bude dán podnět k zahájení jeho trestního stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. d) tr. zákona. Ze zprávy Zdravotnického zařízení Podolí ze dne 3. 3. 2008 je patrné, že M. S. se do tohoto zařízení nedostavil a jeho ochranná ambulantní protialkoholní léčba neprobíhá.
Okresní soud v Ostravě poté postoupil spis Nt 695/2005 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k dalšímu opatření, jako soudu místně příslušnému. Obvodní soud pro Prahu 4 vrátil spis Nt 695/2005 zpět Okresnímu soudu v Ostravě s tím, že z obsahu spisového materiálu nevyplývá místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4.
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 14. 1. 2009, sp. zn. Nt 695/2005, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam trestní věc odsouzeného M. S. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že s odkazem na ustanovení §§ 351a, 353 tr. řádu se Okresní soud v Ostravě nepovažuje za místně příslušný k dalšímu rozhodování v této trestní věci, když výkon ochranného léčení byl nařízen ve zdravotnickém zařízení nacházejícím se v obvodu působnosti Obvodního soudu pro Prahu 4 a v tomto obvodu má odsouzený rovněž aktuální bydliště.
Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.
Odsouzený M. S. byl dne 16. 1. 2007 propuštěn z Věznice Ostrava Heřmanice po vykonání trestu uloženého mu rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. 37 T 24/2004 a v rámci tohoto trestu odnětí svobody vykonával i ochranné protialkoholní léčení v ústavní formě, které mu bylo rovněž uloženo odsuzujícím rozsudkem. Usnesením ze dne 13. 10. 2005, sp. zn. Nt 695/2005, Okresní soud v Ostravě rozhodl podle § 351a tr. řádu z důvodů uvedených v § 72 odst. 4 tr. zákona o změně ochranného léčení protialkoholního u odsouzeného M. S. na léčení ambulantní. Po propuštění po výkonu trestu odnětí svobody odsouzený M. S. toto ochranné léčení protialkoholní v ambulantní formě nenastoupil. Ustanovení § 351a trestního řádu stanoví, že o změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje ve veřejném zasedání soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává. Podle ustálené judikatury je předpokladem pro aplikaci ustanovení § 351a tr. řádu skutečnost, že se ochranné léčení vykonává. Ustanovení § 351a tr. řádu je výjimkou ze zásady obsažené v ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu, které stanoví, že rozhodnutí souvisící s výkonem trestů a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Ustanovení § 351a tr. řádu stanoví, že o změně způsobu výkonu ochranného léčení rozhoduje soud, v jehož obvodu je zdravotnické zařízení, ve kterém se ochranné léčení vykonává, ale odsouzený M. S. uložené ochranné protialkoholní léčení v ambulantní formě nevykonal a ani k jeho výkonu nenastoupil. Za tohoto stavu je k projednání trestní věci odsouzeného M. S. věcně a místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 4, který podle ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu je soudem, jenž ve věci rozhodl v prvním stupni.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2009


Předseda senátu: JUDr. Pavel Kučera