11 Td 9/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 9/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného A. J. E., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 52 T 6/2003 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 25 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněného A. J. E. příslušný Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 21. 5. 2004, sp. zn. 52 T 6/2003, byl obviněný A. J. E. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2005, sp. zn. 1 To 60/2004, byl podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. řádu ohledně obviněného A. J. E. rozsudek Krajského soudu v Brně zrušen a věc byla vrácena soudu prvního stupně k novému rozhodnutí.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22. 11. 2006, sp. zn. 52 T 6/2003, byla podle § 222 odst. 1 tr. řádu trestní věc obviněného A. J. E. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti. S odůvodněním uvádí, že odvolací soud ve svém zrušovacím rozhodnutí poukazuje na nesprávný závěr soudu prvního stupně o jeho místní příslušnosti k projednání věci, když vzhledem k použité právní kvalifikaci je místem spáchání trestného činu obviněného území Rakouska, kde došlo ke škodlivému následku, a že i obviněný vytýká Krajskému soudu v Brně jeho místní nepříslušnost. S ohledem na spáchání trestného činu v cizině, a to obviněným, který je jak vyplynulo z doplněného dokazování občanem České republiky, je třeba místní příslušnost soudu k projednání věci stanovit dle ustanovení § 18 odst. 2 tr. řádu, tedy dle toho, kde obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Jelikož obviněný bydlí v Praze, má Krajský soud v Brně zato, že v dané věci je místně příslušný Městský soud v Praze.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 odst. 1, 2 tr. řádu a s přihlédnutím k § 25 tr. řádu dospěl k tomuto závěru.

V trestní věci obviněného A. J. E. napadla obžaloba ke Krajskému soudu v Brně a Krajský soud v Brně o ní také rozsudkem ze dne 21. 5. 2004 rozhodl. Třebaže toto rozhodnutí bylo později usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2005 zrušeno a věc byla vrácena soudu prvního stupně k novému rozhodnutí, nejeví se vhodné v tomto stadiu řízení, byť z důvodu místní příslušnosti příslušnost soudu k projednání věci měnit. Za tohoto stavu lze mít zato, že je i ve smyslu § 25 tr. řádu vhodné, aby ve věci dále jednal a rozhodl soud, který již jednou řízení v prvním stupni provedl.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera