11 Td 9/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Td 9/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. P., vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 4 T 5/2004 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2004 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného J. P. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Tachově.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Šumperku podal dne 12. 1. 2004 Okresnímu soudu v Šumperku obžalobu na obviněného J. P. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že ve dnech 26. 27. 7. 2003 nabídl v T. společně v dohodě s D. B., J. V. k prodeji za částku 150.000,- Kč osobní automobil zn. Škoda Octavia 1.9 TDI, r. z. 1MO8932, a přivedl ji takto vozidlo zakoupit, dne 28. 7. 2003 ji dopravil do P., kde v restauraci Z. D. na P. ulici č. 173 od ní převzal částku 150.000,- Kč a její občanský průkaz s tím, že vozidlo jí obratem přiveze z H. K., sám místo opustil a krátce na to pod smýšlenou záminkou odešel i D. B., peněžní prostředky si ponechal, aniž by byl dále jakkoli činný, přičemž již od počátku jednal se záměrem tuto částku od poškozené vylákat, aniž by měl úmysl i možnost automobil skutečně opatřit.

Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 14. 1. 2004, sp. zn. 4 T 5/2004, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného J. P. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu ve věci místně příslušný, neboť místem spáchání trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák. je jednak místo, kde se pachatel dopustil jednání, jímž někoho uvedl v omyl, dále místo, kde vznikla škoda, a také místo, kde se pachatel obohatil, kdy ani jedno z těchto míst se v okrese Š. nenachází.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušným k projednání věci soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. V projednávané věci je tímto soudem Okresní soud v Tachově, v jehož obvodu jak vyplývá z podané obžaloby a dosud shromážděných důkazů obviněný J. P. společně s D. B. nabídli poškozené J. V. k prodeji osobní automobil, a s ohledem na bydliště poškozené i škodlivému následku jejich podvodného jednání, bez ohledu na to, že k vlastnímu předání peněz došlo v P.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu :

JUDr. Pavel Kučera