11 Td 8/2002
Datum rozhodnutí: 22.02.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 8/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného M. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 22. února 2002 návrh samosoudce Okresního soudu v Liberci Mgr. R. S., na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci Okresnímu soudu v Liberci vedené pod sp. zn. 6 T 127/97 a její přikázání Okresnímu soudu ve Znojmě podle § 25 tr. řádu se zamítá.

Okresnímu soudu v Liberci se přikazuje, aby věc projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Okresnímu soudu v Liberci napadla dne 11. 4. 1997 obžaloba proti obviněnému M. S., pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák.

V této trestní věci provedl Okresní soud v Liberci několik hlavních líčení. V současné době před tímto soudem ještě není trestní věc pravomocně skončena.

Podáním ze dne 11. 2. 2002 požádal samosoudce Okresního soudu v Liberci Mgr. R. S., o vhodnou delegaci trestní věci obviněného S., k Okresnímu soudu ve Znojmě, kterou odůvodnil tím, že obviněný S. se odstěhoval do S., okr. Z., svědek D. D. zemřel a svědek J. S. bydlí nyní v O. Za tohoto stavu se z důvodů velkých vzdáleností jeví provedení hlavního líčení v Liberci jako mimořádně obtížné.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k závěru, že návrh na delegaci není důvodný.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Obžaloba k Okresnímu soudu v Liberci napadla dne 11. 4. 1997. Okresní soud za dobu téměř pěti let nedokázal tuto trestní věc vyřídit a pouhá skutečnost, že se obviněný a jeden ze svědků přestěhoval a zdržují se mimo obvod Okresního soudu v Liberci, nemůže být důvodem vhodné delegace k jinému soudu. Je na procesním soudu, aby vhodným způsobem zajistil účast obviněného a svědka S. u hlavního líčení a v krátké době celou trestní věc skončil. Další průtahy ve věci, která napadla téměř před pěti lety, se jeví jako nepřijatelné.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 25 tr. řádu tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. února 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera