11 Td 78/2010
Datum rozhodnutí: 25.01.2011
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 78/2010-5

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného M. D., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 2 T 254/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. ledna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného M. D.
p ř í s l u š n ý Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Žďáru nad Sázavou podala dne 3. 12. 2010 Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou návrh na potrestání obviněného M. D. pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. i) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v období od měsíce června roku 2009 do 9. 11. 2010 ve Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě ani na jiném místě v České republice nevykonával ochranné léčení psychiatrické se sexuologickým zaměřením v ambulantní formě, nedostavoval se k pravidelným lékařským kontrolám na psychiatrickou ambulanci, a to přesto, že toto ochranné opatření ve formě psychiatricko-sexuologického léčení v ambulantní formě mu bylo uloženo na základě pravomocného rozsudku Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 5. 9. 2006, sp. zn. 1 Tm 12/2006, právní moc dne 15. 12. 2006 .

Usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 9. 12. 2010, sp. zn. 2 T 254/2010, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. ve spojení s § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněného M. D. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z obsahu spisu vyplývá, že obviněný vykonával ochranné léčení v ambulanci MUDr. R., a to do jara 2007 ve Žďáru nad Sázavou a poté v Havlíčkově Brodě. Pokud tedy nebylo ochranné léčení vykonáváno, došlo k tomu výhradně v Havlíčkově Brodě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Místem spáchání tzv. omisivních deliktů (což je i tento případ) je místo, kde měla být vykonávána činnost, jejíž opomenutí zakládá trestný čin. Z připojeného spisového materiálu je patrné, že ošetřující lékař obviněného MUDr. L. R. sdělil při podání vysvětlení na PČR Obvodní oddělení Havlíčkův Brod dne 19. 10. 2010, že obviněný M. D. započal vykonávat ambulantní sexuologickou léčbu v květnu 2006 v jeho ordinaci ve Žďáru nad Sázavou, kterou MUDr. R. provozoval do jara 2007. Následně probíhaly kontroly v jeho ordinaci v Havlíčkově Brodě, poslední kontrola proběhla dne 11. 12. 2008. Vzhledem k tomu, že MUDr. R. v období, kdy mělo dojít k jednání kladenému obviněnému za vinu, ordinaci ve Žďáru nad Sázavou již neprovozoval, nemohl se zde obviněný trestné činnosti dopustit.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. ledna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch