11 Td 76/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 76/2010-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných V. Z., M. Z. a M. S. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 3 T 141/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. prosince 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných V. Z., M. Z. a M. S. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podal dne 25. 10. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 10 obžalobu na obviněné V. Z., M. Z. a M. S. ro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákona a trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zákona (obviněný V. Z., trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákona (obviněná M. Z. a obviněný M. S.), kterých se měli dopustit tím, že

1) obviněný V. Z. s obviněnou M. Z. si v září 2003 pronajali prostřednictvím obviněného M. S. od V. M., garáž na adrese L. n. O., okres K., a to za účelem skladování cigaret bez označení tuzemskými tabákovými nálepkami před jejich konečnou distribucí vietnamským trhovcům v příhraničních oblastech se SRN, přičemž obviněný Skoupil byl s účelem využití garáže srozuměn, do této garáže minimálně ve čtyřech případech nezjištěné osoby polské národnosti na základě předchozí domluvy s obviněným Z. a obviněnou Z. přivezly cigarety opatřené ukrajinskými tabákovými nálepkami, přičemž dne 11. 11. 2003 jel obviněný S. na základě telefonického pokynu obviněné Z. do uvedené garáže, odkud měl odvézt všechny cigarety, přičemž byl zadržen příslušníky Celní správy a v garáži bylo následně zjištěno 145 760 ks cigaret Pall Mall, 118 960 ks cigaret LM, 34 720 ks cigaret LM Light, 800 ks cigaret Lucky Strike, 200 ks cigaret Astor a 200 ks cigaret Pall Mall Light, všechny označené ukrajinskými kolky, tedy v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 tehdy platného zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících a ustanovením § 40c odst. 1 tehdy platného zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, nebyly cigarety označeny tuzemskými tabákovými nálepkami, přičemž obvinění si byli plně vědomi toho, že cigarety byly dovezeny nezákonně, v důsledku čehož došlo ke vzniku celního dluhu ve smyslu ustanovení § 239 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, a z toho vyplývající daňové povinnosti ve vztahu ke spotřební dani ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, a ve vztahu k dani z přidané hodnoty ve smyslu § 43 odst. 2 tehdy platného zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, přičemž tyto své povinnosti nesplnili a ani je neměli v úmyslu splnit, čímž došlo ke zkrácení spotřební daně o 257 047,- Kč, daně z přidané hodnoty o 83 205,- Kč a cla o 42 992,- Kč, tedy celkem došlo ke zkrácení povinných plateb o 383 244,- Kč,

2) dne 11. 11. 2003 okolo 01.25 hod. v P. na sjezdu na J. s. řídil obviněný Z. vozidlo Ford Mondeo, přičemž byl stavěn příslušníkem Celní správy M. N. za účelem kontroly vozidla, na pokyn k zastavení však nereagoval, na celníka vozidlem najel, ten byl nucen uskočit a obviněný Z. z místa ujel.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 22. 11. 2010, sp. zn. 3 T 141/2010, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněných V. Z., M. Z. a M. S. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že v dané věci je s ohledem na ustanovení § 21 odst. 2 tr. řádu místně příslušným k projednání věci Okresní soud v Karviné, neboť nejzávažnějším trestným činem, pro který jsou obvinění stíháni, je trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákona, který byl spáchán v obvodu Okresního soudu v Karviné.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy potřebné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k závěru, že v projednávané věci jsou dány důvody ve smyslu § 18 odst. 1 tr. řádu k postupu podle § 21 odst. 2 tr. řádu. Nejzávažnějším z žalovaných trestných činů je trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákona, jehož se měli obvinění dopustit v obvodu působnosti Okresního soudu v Karviné, a tak je v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 tr. řádu, aby dále v trestní věci obviněných V. Z., M. Z. a M. S. jednal a rozhodl Okresní soud v Karviné.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 21. prosince 2010
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch