11 Td 75/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 75/2010-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 6 T 186/2009 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. prosince 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného D. Š. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 30. 11. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného D. Š. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zákona, kterého se měl dopustit tím, že poté, co jako uživatel aukčního portálu Odklepnuto.cz, zaregistrovaný dne 28. 7. 2009 pod nickem O. s adresou O., V., e-mailovou adresou , vystavil dne 26. 8. 2009 pod aukcí č. mobilní telefon iPhone 3 G 16 GB 3.0 s nabídkou prodeje, uvedený telefon dne 30.8.2009 vydražil poškozený P. V., a následně dne 1. 9. 2009 zaslal na účet obviněného částku ve výši 5.451,- Kč, kterou si obviněný ponechal a zboží poškozenému nezaslal, čímž mu způsobil škodu ve výši 5.451,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 12. 2010, sp. zn. 6 T 186/2010, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu, § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného D. Š. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 4 není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož místem spáchání trestného činu podvodu podle § 250 tr. zákona je jednak místo, kde se obviněný dopustil té části jednání, jímž někoho uvedl v omyl, dále místo, kde vznikla škoda a také místo, kde se pachatel obohatil. Žádné takové místo však není v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4. Obviněný D. Š. se v září 2009 zdržoval na území O., kde má rovněž veden u GE Money Bank, a.s. účet, na nějž došlo k převodu částky 5.451,- Kč poškozeným V. Poškozený bydlí v B. Ze shora uvedeného vyplývá, že místně příslušným k projednání trestní věci obviněného D. Š. by mohl být buď Okresní soud v Ostravě anebo Městský soud v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4. Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat jak místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, tak místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněného D. Š. dojít podle zatím shromážděných důkazů v Ostravě, kde se v době spáchání žalovaného trestného činu zdržoval a kde je rovněž veden i jeho účet u GE Money Bank, a.s., na který poškozený V. převedl předmětnou částku, zatímco v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 nedošlo k žádnému jednání, jímž by byly naplněny znaky skutkové podstaty žalovaného trestného činu, je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. prosince 2010

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík