11 Td 74/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 74/2010-5

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné I. P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 32 T 94/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 12. 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněné I. P. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 9.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 8 podala dne 18. 10. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 8 obžalobu na obviněnou I. P. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zákona, kterého se měla dopustit tím, že poté, co jí dne 30. 11. 2009 jako jednatelce spol. Esmerler, s.r.o., byla doručena společností DS Leasing, a.s., výpověď leasingové smlouvy č. , kterou jménem společnosti Esmerler, s.r.o. uzavřela s uvedenou leasingovou společností dne 15. 2. 2008, na jejímž základě spol. Esmerler, s.r.o., užívala nábytkové vybavení prodejny skla v hotelu C. v P., předmět leasingové smlouvy nevrátila, v rámci převodu firmy Esmerler, s.r.o., na nového společníka a jednatele, k čemuž došlo dne 20. 11. 2009, si předmět leasingu přisvojila a nadále jej užívala ve prospěch firmy Dermir, s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 19. 10. 2009, přičemž jako jednatelka je zde uvedena její matka, téhož dne podepsala smlouvu o převodu nájmu prodejny, kde byl nábytek umístěn, ze společnosti Esmerler, s.r.o., na společnost Desmir, s.r.o., přičemž smlouva o převodu nájmu byla uzavřena dne 30. 11. 2009, čímž společnosti DS Leasing, a.s., způsobila škodu ve výši 91.454,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29. 10. 2010, sp. zn. 32 T 94/2010, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněné I. P. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Obvodní soud pro Prahu 8 není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z judikatury vyplývá, že převzetím cizí věci pachatelem s tím, že s ní bude určitým způsobem nakládat, ještě nejsou naplňovány zákonné znaky objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zákona. Místo, kde pachatel věc převzal, proto není místem spáchání tohoto trestného činu ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud se liší od místa, kde si pachatel věc přisvojil. V daném případě je ze spisového materiálu patrné, že nejen v okamžiku převzetí, ale i v okamžiku, kdy mělo dojít k jejímu přisvojení a ostatně patrně ještě i v současnosti, se předmětná věc, která měla být zpronevěřena, nacházela v prodejně skla v hotelu C. v P. Bydliště obviněné I. P. je v Praze 9. Sídlo poškozené společnosti DS Leasing, a.s., je v obvodu Městského soudu v Brně. Místně příslušným by tedy měl být buď Obvodní soud pro Prahu 9, což už ostatně navrhovala i státní zástupkyně v podané obžalobě, kdy konstatovala místní nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8, nebo Městský soud v Brně.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, ale i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. V právní teorii jde o tzv. distanční delikt, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak i místo, kde došlo k následku. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci mělo k žalovanému jednání obviněné I. P. podle zatím shromážděných důkazů dojít v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9, kde má obviněná navíc i své bydliště, má Nejvyšší soud za to, že bude vhodné, aby věc projednal Obvodní soud pro Prahu 9, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. prosince 2010


Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman