11 Td 72/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 72/2010-5

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných P. B. a J. B. vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 31 T 142/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 12. 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných P. B. a J. B. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 22. 10. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněné P. B. a J. B. pro trestný čin pojistného podvodu podle § 250a odst. 1, 3 tr. zákona, spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona, kterého se měli dopustit tím, že dne 27. 6. 2006 na blíže nezjištěném místě po předchozí dohodě v úmyslu vylákat pojistné plnění telefonicky oznámili na zákaznické lince poškozené společnosti Česká pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, dopravní nehodu pojistnou událost vedenou u uvedené pojišťovny pod, ke které mělo dojít dne 26. 6. 2006 v době kolem 20.20 hod. v P. Ch., na křižovatce ulic K V. a Ke H., kde mělo dojít ke střetu motorového vozidla tov. zn. Mercedes Benz, jehož majitelem a řidičem v době dopravní nehody byl obviněný P. B., s motorovým vozidlem tov. zn. Škoda Superb, jehož majitelem byla v době dopravní nehody spol. ŠkoFIN s.r.o. se sídlem Praha 5, Pekařská 6, uživatelem a řidičem v době dopravní nehody byl obviněný J. B., jelikož řidič obviněný P. B. nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla na vzdálenost, na kterou měl rozhled, a narazil zezadu do motorového vozidla tov. zn. Škoda Superb, přičemž následně uvedenou dopravní nehodu oznámili Policii ČR, podepsali protokol o nehodě v silničním provozu s projednáním včetně náčrtku pod č. j.: PSP-10970/DN-118-2006 ze dne 27. 6. 2006, ačkoliv věděli, že k jimi nahlášeným poškozením předmětných motorových vozidel nedošlo uvedeným nehodovým dějem, čímž způsobili poškozené společnosti Česká pojišťovna, a. s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, která vyplatila pojistná plnění, celkovou škodu ve výši 376.471,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 31 T 142/2010, byla věc obviněných P. B. a J. B. předložena Městskému soudu v Praze k rozhodnutí o místní příslušnosti soudů, jelikož Obvodní soud pro Prahu 4 dovozoval místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, kde má sídlo poškozená Česká pojišťovna, a. s.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2010, sp. zn. Nt 46/2010, byla podle § 24 odst. 1 tr. řádu věc obviněných P. B. a J. B. postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že po přezkoumání usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 31 T 142/2010, jakož i řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, dospěl Městský soud k závěru, že přichází v úvahu nejen příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4, u něhož byla podána obžaloba, a Obvodního soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má sídlo poškozená Česká pojišťovna, a. s., ale přichází v úvahu i příslušnost Městského soudu v Brně, neboť z obou pojistných spisů je zřejmé, že zákaznická linka, na níž jsou oznamovány pojistné události z titulu povinného ručení a havarijního pojištění je směřována do pobočky České pojišťovny v Brně, kde jsou pojistné události přijímány a také vyřizovány.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt, u něhož místem spáchání je jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak i místo, kde došlo k následku. Vzhledem k tomu, že v posuzované věci je možné přesně zjistit, kde došlo k jednání pachatelů, spočívající v nahlášení pojistné události, jelikož zákaznická linka, na kterou byla pojistná událost nahlášena, je v pobočce České pojišťovny, a. s., v Brně, je možno souhlasit s Městským soudem v Praze, pokud uvádí, že v této věci připadá v úvahu nejen příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu má sídlo poškozená Česká pojišťovna, a. s., ale i příslušnost Městského soudu v Brně. Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že s ohledem na to, že oba obvinění mají trvalé bydliště v Praze a ve věci nebyli vyslechnuti žádní svědci, je namístě, aby projednal věc soud, v jehož obvodu má sídlo poškozená Česká pojišťovna, a. s. Proto je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu, pokud věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1, který je k tomuto řízení věcně a místně příslušný.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 21. prosince 2010

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch