11 Td 71/2016
Datum rozhodnutí: 26.01.2017
Dotčené předpisy: § 301 odst. 3 z. m. j. s.11 Td 71/2016-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného J. V. , vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 11 T 24/2016, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 1. 2017 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 301 odst. 3 věta druhá zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále též jen z. m. j. s. ) a za použití § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného J. V. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Praze.

O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 19. 9. 2016, č. j. 56 T 4/2016-39, byla Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočkou v Liberci postoupena Krajskému soudu v Brně žádost Oblastního soudu v Jelení Hoře III. Trestní oddělení ze dne 3. 8. 2016, sp. zn. III Kop 50/16, Polská republika, s osvědčením podle čl. 4 Rámcového rozhodnutí Rady 2008/909/SVV, o uznání a výkon rozhodnutí na území České republiky, a to pravomocného a vykonatelného rozsudku Oblastního soudu v Jelení Hoře, Polská republika, ze dne 4. 2. 2016, sp. zn. III. K 126/15, který nabyl právní moci dne 20. 2. 2016, v trestní věci obviněného J. V. Z obsahu citovaného podání Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, jemuž byla předmětná žádost Oblastního soudu v Jelení Hoře doručena dne 30. 8. 2016, se podává, že k řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí je místně příslušný Krajský soud v Brně, jelikož obviněný J. V. je hlášen k trvalému pobytu na adrese okres Znojmo, tedy v obvodu Krajského soudu v Brně.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2016, sp. zn. 11 T 24/2016, byla podle § 301 odst. 3 věta druhá z. m. j. s. za použití § 24 odst. 1 tr. ř. tato trestní věc obviněného J. V. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, neboť Krajský soud v Brně má za to, že není místně příslušným k vydání rozhodnutí o uznání a výkonu pravomocného rozhodnutí jiného členského státu podle § 298 a násl. z. m. j. s., ale že v této věci je místně příslušný Krajský soud v Praze, jelikož podle dosavadních skutkových zjištění se obviněný J. V. nachází ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v délce 11 roků ve Věznici Vinařice, a to ode dne 14. 6. 2016.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 301 odst. 3 věta druhá z. m. j. s. za použití § 24 odst. 1 tr. ř. a dospěl k závěru, že důvodům uvedeným v usnesení Krajského soudu v Brně, jimiž opodstatnil pochybnosti o své místní nepříslušnosti k projednání a rozhodnutí této věci, lze přisvědčit.

Podle § 301 odst. 1 z. m. j. s. je k postupu podle tohoto dílu příslušný krajský soud, v jehož obvodu se zdržuje osoba, vůči níž rozhodnutí jiného členského státu směřuje, a nelze-li takové místo zjistit, je příslušný krajský soud, v jehož obvodu tato osoba má nebo měla poslední trvalý pobyt; jinak je příslušný Krajský soud v Praze. Ke změně skutečností rozhodných pro určení místní příslušnosti nastalé po zahájení řízení se nepřihlíží. Podle § 301 odst. 3 věta druhá z. m. j. s. má-li soud, kterému bylo rozhodnutí postoupeno, pochybnosti o své příslušnosti, postupuje přiměřeně podle § 24 tr. ř.

V posuzovaném případě je podle obsahu spisu srov. např. úřední záznam státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 17. 10. 2016 (č. l. 85), zprávy Vězeňské služby České republiky ze dne 6. 12. 2016 (č. l. 94) a ze dne 7. 12. 2016 (č. l. 96), jakož i Nejvyšším soudem vyžádaný aktuální výpis z Centrální evidence vězňů Praha ze dne 9. 1. 2017, zřejmé, že obviněný J. V. se ode dne 14. 6. 2016 nachází ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání 11 roků ve Věznici Vinařice, okr. Kladno. Ten mu byl uložen pravomocným a vykonatelným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci, ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. 54 T 5/2011, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2016, sp. zn. 11 To 106/2015.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Nejvyšší soud rozhodl, že za situace, kdy bylo jednoznačně zjištěno, že obviněný J. V., vůči němuž rozhodnutí jiného členského státu o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí směřuje, se již ode dne 14. 6. 2016 nepřetržitě nachází ve Věznici Vinařice, okr. Kladno, a to i ke dni 30. 8. 2016 (doručení žádosti Polské republiky), a s ohledem na výkon dlouhodobého nepodmíněného trestu odnětí svobody se nadále zdržuje v obvodu Krajského soudu v Praze, je v souladu s ustanovením § 301 odst. 1 z. m. j. s., pokud předmětnou trestní věc projedná a rozhodne Krajský soud v Praze, který je k tomuto řízení místně příslušný. Na tomto závěru nic nemůže změnit ani skutečnost, že Krajský soud v Brně jako soud místně nepříslušný v rozporu s ustanovením § 301 odst. 3 věta první z. m. j. s. věc neprodleně nepostoupil příslušnému soudu, ale nesprávně činil úkony k jejímu projednání.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 301 odst. 3 věta druhá z. m. j. s. za použití § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. 1. 2017

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu