11 Td 70/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 70/2010-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných Ing. V. J. a Ing. J. D. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 33 T 101/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. listopadu 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání trestní věci obviněných Ing. V. J. a Ing. J. D. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 podal dne 30. 7. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 4 obžalobu na obviněného Ing. V. J. pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zákona a na obviněného Ing. J. D. pro trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zákona, spáchaný ve formě účastenství podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona, kterého se měli dopustit tím, že naposledy dne 7. 5. 2008 ve 14.52 hod. v Praze 4 obviněný Ing. V. J. jako zaměstnanec v postavení vedoucího oddělení správy majetku a veřejných zakázek Ministerstva vnitra ČR Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru se sídlem Praha 4, Kloknerova 2295/26, zadavatele veřejné zakázky s předmětem plnění 33.330 ks ochranných oděvů pro hasiče, která byla dle České pošty, s.p., zveřejněna v informačním systému VZ US dne 15. 5. 2008, zneužil své možnosti vyplývající z jeho pracovního zařazení zasahovat do tvořené zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce a v úmyslu zvýhodnit v zadávacím řízení spol. DEVA F-M s.r.o. se sídlem Frýdek Místek, Collo-louky 2140, prokazatelně kontaktoval ze své soukromé e-mailové adresy žádostí o poslední kontrolu technické specifikace a parametrů v tabulkách k připravované zadávací dokumentaci v rámci uvedené veřejné zakázky na ochranné oděvy pro dobrovolné hasiče obviněného Ing. J. D., jednatele spol. DEVA F-M s.r.o., který mu dne 8. 5. 2008 v 11.20 hod. ze své e-mailové adresy na jeho dotazy odpovídá a řeší závady v zadávací dokumentaci, následně v průběhu zadávacího řízení dne 9. 6. 2008 ve 14.29 hod. ze své soukromé e-mailové adresy obviněný Ing. V. J. přeposílá obviněnému Ing. J. D. na jeho e-mailovou adresu dotaz zástupce dalšího uchazeče v rámci zadávacího řízení Ing. M. P., zástupce spol. Vývoj oděvní družstvo v Třešti se sídlem Třešť, Franze Kafky 341/13, ohledně šíře reflexních pruhů ochranných oděvů, certifikátů a zkušebních provozů, přičemž na tento dotaz dne 10. 6. 2008 v 10.03 hod. odpovídá obviněný Ing. J. D. zpět na e-mailovu adresu obviněného Ing. V. J. a tato odpověď je v tentýž den zapracována jako dodatečná informace k zadávací dokumentaci dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a předána jménem zadavatele veřejné zakázky všem uchazečům, kteří si převzali zadávací dokumentaci k uvedené veřejné zakázce, následně se uchazeč o uvedenou veřejnou zakázku spol. DEVA F-M s.r.o. na základě zadání veřejné zakázky stal jejím dodavatelem se ziskem ze zakázky výroby 33.330 ks ochranných oděvů pro dobrovolné hasiče ve výši 21.771.156,- Kč.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 10. 2010, sp. zn. 33 T 101/2010, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena trestní věc obviněných Ing. V. J. a Ing. J. D. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o věcné příslušnosti s tím, že jednání obviněných je dosud dle obžaloby kvalifikováno jako trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, 2 písm. a), b) tr. zákona, avšak dle názoru Obvodního soudu pro Prahu 4 přichází do úvahu kvalifikace jednání obou obviněných jako trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku dle § 127 odst. 1 tr. zákona (popřípadě pomoci k tomuto trestnému činu), neboť jednáním obviněných mohlo dojít k závažnému porušení pravidel zadávacího řízení, tj. zákona č. 137/2006 Sb. Pro projednání tohoto trestného činu je i po 1. 1. 2010 příslušný jako soud prvního stupně krajský soud. S ohledem na shora uvedené při vědomí, že hodnocení důkazů je především záležitostí hlavního líčení, dospěl soud k závěru, že v této fázi trestního řízení nelze vyloučit možnost, že jednání obou obviněných tak, jak jsou popsána v obžalobě, mohou být posouzena jako trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku dle § 127 odst. 1 tr. zákona, resp. jako pomoc k tomuto trestnému činu. Místem spáchání trestného činu je Praha 4, kde obviněný Ing. V. J. měl zneužít své možnosti, vyplývající ze svého pracovního zařazení zasahovat do tvořené zadávací dokumentace k uvedené zakázce, v úmyslu zvýhodnit v zadávacím řízení společnost DEVA F-M s.r.o. a jednak Frýdek Místek, jež je sídlo firmy DEVA F-M s.ro., kde měl nastat následek trestného jednání. Z toho vyplývá, že příslušným k projednání trestní věci obou obviněných je Městský soud v Praze a Krajský soud v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z podané obžaloby a ze zatím shromážděných důkazů je zřejmé, že závěry o věcné příslušnosti dle § 17 tr. řádu jsou zatím předčasné. Dosud shromážděné důkazy tomuto závěru nejsou oporou, i když jiné právní posouzení trestného jednání obviněných Ing. V. J. a Ing. J. D. po provedení důkazů v budoucnu nelze vyloučit. Za tohoto stavu je na Obvodním soudu pro Prahu 4, aby ve věci jednal a teprve v případě, že by provedené důkazy vyvolaly důvodný závěr o jiné právní kvalifikaci jednání obviněných, se kterou by souvisela změna věcné příslušnosti soudu k projednání věci podle § 17 tr. řádu, bylo by možno postupovat podle § 222 odst. 1 tr. řádu.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. listopadu 2010 Předseda senátu:
JUDr. Pavel Kučera