11 Td 7/2013
Datum rozhodnutí: 21.03.2013
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 7/2013-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněného P. Č. , vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 10 T 12/2013 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. března 2013 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného P. Č. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Pardubicích.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Karviné podal k Okresnímu soudu v Karviné návrh na potrestání obviněného P. Č. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit v podstatě tím, že dne 7. 3. 2012 na blíže nezjištěném místě na Ukrajině pod smýšlenou záminkou nedostatku peněz k úhradě nákladů spojených s opravou a převozem kamionu do České republiky a se záměrem se obohatit, vylákal od V. K. částku 16.500 rublů, tyto peníze užil pro svou potřebu a poškozenému V. K. tak způsobil škodu ve výši 10.514 Kč.

Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. 10 T 12/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. tato trestní věc předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Okresní soud v Karviné není příslušný k jejímu projednání. Podle citovaného usnesení místem spáchání posuzovaného trestného činu podvodu je Ukrajina, tedy ke spáchání činu došlo v cizině. Proto je nutno přistoupit k určení místní příslušnosti podle kritéria předpokládaného v ustanovení § 18 odst. 2 tr. ř., podle něhož je k projednání věci místně příslušný soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje. Žádné z těchto míst se však nenachází v obvodu působnosti Okresního soudu v Karviné, neboť obviněný trvale bydlí v Pardubicích, zde se také zdržuje a patrně rovněž i pracuje.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Karviné. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. V posuzované věci je evidentní, že ke spáchání stíhaného trestného činu mělo dojít v cizině, a proto nelze uplatnit primární kritérium místní příslušnosti vyplývající z výše citovaného ustanovení § 18 odst. 1 tr. ř. Za této situace přichází v úvahu použití subsidiárního hlediska místní příslušnosti obsaženého v ustanovení § 18 odst. 2 tr. ř., tj. že k projednání věci je příslušný soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje.

Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že takové místo se nenachází v obvodu Okresního soudu v Karviné. Naproti tomu z obsahu spisu lze dovodit, že místem bydliště obviněného P. Č. jsou Pardubice, tj. místo nacházející se v obvodu Okresního soudu v Pardubicích (srov. např. obsah úředního záznamu o podaném vysvětlení na č. l. 6 ze dne 20. 11. 2012).

Z těchto důvodů Nejvyšší soud v této věci rozhodl o příslušnosti soudu tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je příslušný Okresní soud v Pardubicích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. března 2013 Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík