11 Td 7/2011
Datum rozhodnutí: 31.01.2011
Dotčené předpisy: § 24 tr. ř., § 460o tr. ř.11 Td 7/2011 - 6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci T. O. , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 T 8/2010, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2011 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci T. O. p ř í s l u š n ý Krajský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze obdržel dne 2. 9. 2010 osvědčení Okresního hejtmanství v Kufsteinu, Spolková země Tyrolsko, Rakouská republika, podle čl. 4 Rámcového rozhodnutí 2005/214/JI Rady o použití zásady vzájemného uznání peněžitých trestů včetně příslušného rozhodnutí o potrestání vydaného podepsaným úřadem se zdvořilou žádostí o odpovídající provedení.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. 12. 2010, sp. zn. 71 T 8/2010, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. per analogiam z důvodu § 460p odst. 2 tr. ř. trestní věc T. O. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Městský soud v Praze není místně příslušný k projednání a rozhodnutí této trestní věci, jelikož z dosud provedených zjištění je patrné, že T. O. nemá k hlavnímu městu Praze žádný vztah. Dle osvědčení podle § 4 Rámcového rozhodnutí 2005/214/JI Rady o použití vzájemného uznání pokut a peněžitých trestů ve vztahu k T. O. je jeho trvalý pobyt na adrese B., ul. S. Rozhodnutí bylo jmenovanému doručeno prostřednictvím Městského soudu v Brně, protokol ze dne 25. 5. 2010 obsahuje stejnou adresu. Městský soud v Praze formou dožádání Okresního soudu v Karlových Varech nechal vyslechnout T. O., který byl v té době ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Ostrov nad Ohří, k předmětné věci. Jmenovaný mimo jiné sdělil, že v místě svého bydliště B., ul. S. nemá žádný majetek, pokud by ale byl propuštěn z výkonu trestu, zdržoval by se na této adrese. Ve věznici v Ostrově nad Ohří není pracovně zařazen, v současné době je jeho konto prázdné, nemá vlastní příjem.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že je nutno přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Městského soudu v Praze. Podle § 460p odst. 2 tr. ř. je k řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o peněžitých sankcích a plněních příslušný krajský soud, v jehož obvodu má odsouzený majetek. Pokud odsouzený nemá na území České republiky majetek, pak je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má odsouzený obvyklé bydliště. Jelikož T. O., jak vyplynulo z jeho vyjádření, je nemajetný a nemá ani vlastní příjem, je třeba místní příslušnost soudu určit podle jeho obvyklého bydliště. Z obsahu připojeného spisu je patrné, že jmenovaný byl dne 11. 11. 2010 z výkonu trestu odnětí svobody podmíněně propuštěn, jako adresu pro doručování uvedl jednak zmíněnou adresu B., ul. S., jednak adresu B., ul. T. Již dříve se vyjádřil, že v případě propuštění by se zdržoval na adrese trvalého bydliště v B., má zde také zajištěnou práci v restauračním zařízení jeho přítelkyně. Lze tedy mít za to, že k řízení je příslušný Krajský soud v Brně.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. ledna 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch