11 Td 7/2009
Datum rozhodnutí: 27.02.2009
Dotčené předpisy:
11 Td 7/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného JUDr. Z. R. , projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 2. 2009 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného JUDr. Z. R. vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 T 13/2008 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Městskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 3. 12. 2008 Krajskému soudu v Brně obžalobu na obviněného JUDr. Z. R. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že ačkoliv věděl, že společnost V. , a. s., se sídlem P. , O. , v níž byl majoritním akcionářem a v níž hodlal realizovat podnikatelský záměr tabákové výroby, se nacházela v letech 1995 1996 v kritické a stále se zhoršující ekonomické situaci, kdy společnost byla fatálně zadlužena, její majetek se měl zpeněžit k uspokojení úvěrových pohledávek P. , a. s., fakticky v ní nefungovala žádná podnikatelská aktivita a společnost ani on nedisponovali dostatkem finančních prostředků, a věděl, že k rozjezdu tabákové výroby bude třeba zajistit finanční prostředky v řádu desítek milionů Kč na nákup výrobních technologií, vstupních surovin a na běžné provozní výdaje, přičemž o poskytnutí úvěru v požadované výši teprve vyjednával, jeho poskytnutí či poskytnutí bankovní garance neměl od žádného subjektu přislíbeno a s ohledem na hospodářskou situaci společnosti V. , a. s., je ani nemohl reálně očekávat,

na konci roku 1996 uvedl při jednáních o financování podnikatelského záměru svým dvěma potencionálním věřitelům vědomě nepravdivou informaci o účelu půjčky, když jim sdělil, že peníze potřebuje jen na přechodnou dobu, než mu bude vyplacen úvěr, jehož poskytnutí již má přislíbeno bankou a vyplacení peněz je jen otázkou času, s cílem takto od nich vylákat finanční prostředky, které by částečně použil pro vlastní potřebu a částečně vložil do společnosti V. , a. s., k realizaci podnikatelských záměrů, s vědomím, že nemá reálně zajištěnou jejich návratnost a že nemusí být schopen tyto finanční prostředky ve lhůtách splatnosti ani později vrátit, kdy konkrétně

dne 25. 10. 1996 ve V. n. M. uzavřel jako fyzická osoba se Š. H. , smlouvu o půjčce finanční částky ve výši 9.000.000,- Kč se splatností do 31. 10. 1997 a s úrokem 18 % p. a., kterou zajistil vystavením vlastní směnky ve prospěch Š. H. na částku 10.620.000,- Kč avalované společností V. , a. s., jejímž jménem sám jednal, přičemž Š. H. téhož dne podle dohody převedl bezhotovostním převodem na bankovní účet obviněného, vedený u K. b. , a. s., dohodnutou částku, kterou obviněný v období následujících čtyř měsíců zčásti použil ve prospěch společnosti V. , a. s., a to částku v celkové výši 5.631.000,- Kč vybranou postupně v hotovosti a vloženou na pokladnu společnosti, částku ve výši 589.088,- Kč na postupné splácení úroků Š. H. částku ve výši 68.000,- Kč na účet společnosti G. , s. r. o., se sídlem T. , K. , tehdy v likvidaci, za práva k používání ochranných známek G. a G. , a zčásti též pro svou osobní potřebu, a to částku ve výši 2.500.000,- Kč na splacení části kupní ceny akcií (zatímních listů) emitenta V. , a. s., od společnosti P. , s. r. o., a částku ve výši 220.768,20 Kč na účet společnosti D. L. , s. r. o., na uhrazení leasingových splátek na osobní motorové vozidlo M. G. , které užíval,

dne 11. 12. 1996 v P. uzavřel jako fyzická osoba podnikající pod obchodním názvem N. R. , s místem podnikání P. , B. , s obchodní společností Z. , a. s., se sídlem P. , R. , jejímž jménem jednal předseda představenstva a zároveň člen představenstva V. , a. s., Ing. F. S. , smlouvu o účelové půjčce finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč, které společnost Z. , a. s., podle dohody převedla přímo na účet obchodní společnosti T. G. , a. s., se sídlem P. , Š. , jako část kupní ceny za dodávku jedné linky na výrobu cigaret, kterou dodala společnosti V. , a. s., přičemž se zavázal splatit ji i s úroky ve lhůtě do 3 let z výnosů tabákové výroby, resp. po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 15. 12. 1997 ve lhůtě do 31. 1. 2001,

a následně, když se mu nepodařilo v bankách ani prostřednictvím rizikových operací s tuzemskými i zahraničními subjekty zajistit žádný další kapitál na rozjezd a udržení tabákové výroby, nebyl schopen ve lhůtách splatnosti ani později splatit výše uvedené půjčky, čímž poškozeným subjektům způsobil celkovou škodu ve výši 14.000.000,- Kč.

Podáním ze dne 28. 1. 2009 navrhla předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného JUDr. Z. R. Krajskému soudu v Brně a její přikázání Městskému soudu v Praze s tím, že obviněný, jenž má trvalé bydliště v P. H. P. , je osobou v trvalé léčbě, trpící vážnými chorobami, které nejsou ve stabilizovaném stavu, a již v rámci přípravného řízení docházelo opakovaně k situacím, kdy obviněného nebylo možno vyslechnout z důvodu jeho zdravotního stavu. Písemná zpráva ošetřující lékařky obviněného potvrzuje jeho vážný zdravotní stav, který mu znemožňuje účastnit se jednání mimo místo svého bydliště. Ze spisového materiálu dále bylo zjištěno, že převážná většina svědků, které bude třeba u soudu osobně vyslechnout a s obviněným konfrontovat, bydlí v P. , případně v jejím okolí. Proto se jeví jako vhodné, aby trestní věc obviněného JUDr. Z. R. projednal a rozhodl soud v místě jeho bydliště, tj. Městský soud v Praze, a to i s ohledem na svědky, jež bude třeba ve věci vyslechnout a kteří bydlí v P. a jejím okolí.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z lékařské zprávy o zdravotním stavu obviněného JUDr. Z. R. , jakož i z úředního záznamu ze dne 22. 1. 2009 vyplývá, že se jedná o těžce nemocného pacienta, který je dlouhodobě v péči interní ambulance, je schopen se účastnit hlavního líčení v krátkých časových úsecích a za asistence lékařské služby, neboť při rozrušení hrozí u obviněného nebezpečí kolapsu a případné eventuelní úmrtí. Cestování z místa bydliště obviněného ke Krajskému soudu v Brně je pro něj nebezpečnou zátěží. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněného JUDr. Z. R. bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněného a jeho účasti u hlavního líčení, které by nemohly být splněny, s ohledem na jeho zdravotní stav, a vzdálenost místa bydliště obviněného a místně příslušného soudu. Navíc ze spisového materiálu je patrné, že ve věci bude třeba vyslechnout velké množství svědků, z nichž převážná většina bydlí v P. nebo jejím okolí. Projednání trestní věci obviněného JUDr. Z. R. u Městského soudu v Praze by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera