11 Td 7/2007
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 7/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. D. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 26. února 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Okresnímu soudu v Prachaticích věc vedená pod sp. zn. 4 T 8/2007 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích podal dne 11. 1. 2007 Okresnímu soudu v Prachaticích obžalobu na obviněného M. D. pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že v průběhu roku 2002 při postupném dovozu osmi ojetých osobních automobilů do ČR ze SRN přes hraniční přechod S., okres P., předkládal nepravdivé kupní smlouvy s nižšími nákupními cenami za dovážené automobily, když tak dovezl dne 22. 5. 2002 osobní automobil tov. zn. Renault Megane, u něhož zaplatil na základě Sdělení o propuštění do volného oběhu daň z přidané hodnoty ve výši 14.300 Kč, avšak podle pravé faktury měl uhradit clo ve výši 19.216 Kč a DPH v částce 28.949 Kč, dne 4. 9. 2002 osobní automobil tov. zn. Renault Clio, u něhož uhradil podle Sdělení o propuštění do volného oběhu DPH ve výši 9.638 Kč, když podle pravé faktury měl zaplatit clo ve výši 16.640 Kč a DPH 25.069 Kč, dne 18. 9. 2002 osobní automobil tov. zn. Peugeot, když zaplatil podle Sdělení o propuštění do volného oběhu DPH 28.100 Kč, avšak podle pravé faktury měl zaplatit clo ve výši 26.302 Kč a DPH v částce 39.625 Kč, dne 26. 9. 2002 osobní automobil tov. zn. Renault Megane, kdy uhradil podle Sdělení o propuštění do volného oběhu DPH 16.324 Kč, podle pravé faktury měl ale uhradit clo ve výši 23.887 Kč a DPH částkou 35.987 Kč dne 11. 10. 2002 osobní automobil tov. zn. Škoda Octavia, u něhož uhradil podle Sdělení o propuštění do volného oběhu DPH ve výši 32.340 Kč, podle pravé faktury ale měl zaplatit clo ve výši 42.638 Kč a DPH 64.236 Kč, dne 19. 10. 2002 osobní automobil tov. zn. Opel Astra Caravan, kdy uhradil po předložení nepravdivé faktury podle Sdělení o propuštění do volného oběhu DPH 16.500 Kč, avšak podle pravé faktury měl zaplatit clo ve výši 14.264 Kč a DPH 21.489 Kč, dne 5. 11. 2002 osobní automobil tov. zn. Renault Megane Scenic, uhradil podle Sdělení o propuštění do volného oběhu DPH ve výši 23.196 Kč, podle pravé faktury však měl zaplatit clo ve výši 25.166 Kč a DPH 37.914 Kč, dne 13. 12. 2002 osobní automobil tov. zn. Citroën Xantia, zaplatil podle Sdělení o propuštění do volného oběhu DPH 10.578 Kč, podle pravé faktury však měl zaplatit clo ve výši 11.032 Kč a DPH 16.620 Kč, čímž postupně zkrátil clo o částku 179.145 Kč a DPH o 118.913 Kč, celkově tím zkrátil clo a daň z přidané hodnoty o 298.058 Kč.

Podáním ze dne 26. 1. 2007 navrhl samosoudce Okresního soudu v Prachaticích podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněného M. D. Okresnímu soudu v Prachaticích a její přikázání Okresnímu soudu v Opavě s tím, že jak obviněný, tak svědci, jež jsou navržení ke slyšení před soudem, bydlí v O. či v obvodu Okresního soudu v Opavě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci jsou splněny důvody ke změně místní příslušnosti soudu jejím odebráním a přikázáním jinému soudu téhož druhu. Obviněný a všichni svědci navržení ke slyšení před soudem se trvale zdržují v obvodu Okresního soudu v Opavě. S ohledem na vzdálenost Okresního soudu v Prachaticích, kam trestní věc obviněného napadla, od bydliště obviněného i svědků, se jeví vhodné místní příslušnost soudu k projednání věci změnit. Z uvedených důvodů, v souladu s ustanovením § 25 tr. řádu, byla trestní věc obviněného M. D. Okresnímu soudu v Prachaticích odňata a přikázána k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 26. února 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera