11 Td 7/2002
Datum rozhodnutí: 20.02.2002
Dotčené předpisy:
11 Td 7/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. 2. 2002 v trestní věci obviněného ml. O. R., usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 7. 2. 2002, sp. zn. 3 T 20/2002, a rozhodl t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu je k projednání a rozhodnutí věci příslušný Krajský soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Kemptenu, Spolková republika Německo, ze dne 11. 10. 2000, sp. zn. 2 Kls 200 Js 5989/99, byl obviněný ml. O. R. uznán vinným trestným činem vraždy v jednotě skutku s trestným činem loupeže podle § 211, § 250 odst. 1 č. 1 písm. a), b), § 249 odst. 1, § 52 německého trestního zákoníku a za tyto trestné činy byl odsouzen k trestu odnětí svobody pro mladistvé v trvání osmi let a šesti měsíců.

Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 11 Tcu 3/2002, byl tento rozsudek Zemského soudu v Kemptenu podle § 384a odst. 1 tr. řádu uznán na území České republiky.

Přípisem Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 1. 2. 2002, č. j. 2236/2001-MO-M, byl obviněný ml. O. R. předán k dalšímu řízení podle § 284d odst. 1 tr. řádu Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 7. 2. 2002, sp. zn. 3 T 20/2002, podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam rozhodl, že není věcně příslušný k řízení podle § 384d odst. 1 tr. řádu, a za věcně a místně příslušný k dalšímu řízení označil Krajský soud v Ostravě.

Nejvyšší soud přezkoumal usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 a dospěl k tomuto závěru.

Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 22. 1. 2002 uznal nejen rozsudek Zemského soudu v Kemptenu, ale současně rozborem trestního jednání obviněného ml. R. dospěl k závěru, že toto jednání pro účely trestního řízení v České republice naplňuje zákonné znaky trestného činu vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 tr. zák.

Za tohoto stavu nemůže být k dalšímu řízení ve věci obviněného ml. R. podle § 384d tr. řádu s přihlédnutím k § 17 odst. 1 tr. řádu příslušný okresní nebo obvodní soud.

Věcná příslušnost soudu je v tomto případě stanovena jednoznačně § 17 odst. 1 tr. řádu a místní příslušnost stanoví § 18 odst. 1 tr. řádu.

Obviněný ml. O. R. se trestního jednání zařazeného do ustanovení § 17 odst. 1 tr. řádu měl dopustit na území Spolkové republiky Německo. V České republice se až do odjezdu do zahraničí trvale zdržoval na adrese O., O. č. 1.

Z těchto zjištění vyplynulo, že postup Obvodního soudu pro Prahu 6 podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam byl důvodný. Věcně i místně příslušným k dalšímu řízení podle § 384d odst. 1, odst. 2 tr. řádu je ve věci obviněného ml. O. R. Krajský soud v Ostravě.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. února 2002

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera