11 Td 69/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 24 odst. 1 tr. ř.11 Td 69/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných V. Š. a J. P. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 4 T 224/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. 11. 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněných V. Š. a J. P. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 podal dne 27. 8. 2010 Obvodnímu soudu pro Prahu 2 obžalobu na obviněného V. Š. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. a) tr. zákona, ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona a na obviněného J. P. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. a) tr. zákona, ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona, kterého se měli dopustit tím, že dne 30. 11. 2008 v době od 1:27 do 1:35 hod. během jízdy vlakové soupravy EC 375 na trase Praha Hlavní nádraží Bukurešť, na přesněji nezjištěném místě České republiky, jako členové organizované skupiny po předchozí vzájemné domluvě a rozdělení úkolů společně se samostatně stíhaným G. B., nejdříve tento přepiloval šroub, který byl umístěn na spodní části spojovacích dveří a zajišťoval uzamčení těchto dveří vedoucích do lůžkového vozu, vylomil dveře mezi vstupní částí do vagónu a chodby k jednotlivým kupé, poté vnikli na chodbičku vagónu, kde se obvinění G. B. a J. P. pokusili vniknout každý do jednoho kupé, obviněný V. Š. na začátku chodbičky pozoroval okolí a zda nejsou sledováni průvodčím, přičemž průvodčí jejich jednání viděl ve služebním kupé na monitoru zobrazujícím záběry z kamer umístěných na chodbě vagónu a upozornil cestující uvnitř rozhlasem na pohyb podezřelých osob a vzhledem k tomuto hlášení obvinění opustili vagón, aniž se jim podařilo odcizit cestujícím nějaké věci, přičemž obviněný J. P. byl trestním příkazem Okresního soudu Plzeň-město, sp. zn. 32 T 68/2006, ze dne 25. 8. 2006, který nabyl právní moci dne 13. 9. 2006, odsouzen pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. c), d), e), odst. 2 tr. zákona, spáchaného ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 9. 2010, sp. zn. 4 T 224/2010, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 24 tr. řádu vyslovena místní nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 2 k projednání a rozhodnutí trestní věci obviněných V. Š. a J. P. a tato trestní věc byla předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že obvinění se dopustili trestního jednání během jízdy vlakové soupravy EC 375 na trase Praha Hlavní nádraží Bukurešť. Tohoto jednání se dopustili v pohybujícím se vlaku a podle výpovědi průvodčího byl vlak nejméně 45 min. jízdy od Prahy. Přestože obžaloba hovoří o tom, že jednání se obvinění dopustili na přesněji nezjištěném místě České republiky, tak z materiálu jednoznačně vyplývá, že k jednání nemohlo v žádném případě dojít v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2. Vyžádáním opisu jízdního řádu platného 30. 11. 2008 bylo Obvodním soudem pro Prahu 2 zjištěno, že označený vlak odjel z Prahy ve 21.53 hod. a s ohledem na výpověď průvodčího se za 45 min. jízdy nacházel u Kolína. Vlak by tedy měl být v době jednání obviněných mezi Žďárem nad Sázavou a Brnem, a proto přichází v úvahu místní příslušnost k projednání trestní věci obviněných buď u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou nebo u Městského soudu v Brně. S ohledem na shora uvedené předložil Obvodní soud pro Prahu 2 trestní věc obviněných V. Š. a J. P. Nejvyššímu soudu k posouzení a rozhodnutí příslušnosti.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z podané obžaloby a ze zatím shromážděných důkazů je zřejmé, že k projednání věci je dána místní příslušnost více soudů. Za tohoto stavu má Nejvyšší soud za to, že bude s přihlédnutím k § 22 tr. řádu vhodné, aby věc projednal soud, k němuž napadla obžaloba, tedy Obvodní soud pro Prahu 2, který je navíc soudem, v jehož obvodu obvinění V. Š. a J. P. nastoupili do vlaku a tím započali realizovat svůj úmysl spáchat žalovaný trestný čin.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. řádu s přihlédnutím k § 22 tr. řádu rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. listopadu 2010


Předseda senátu:
JUDr. Pavel Kučera