11 Td 68/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 68/2010-6

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. K., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. listopadu 2010 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného P. K., vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 T 4/2010 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Krajskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í :
Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně podal dne 7. 5. 2010 Krajskému soudu v Brně obžalobu na obviněného P. K. pro spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit jako jednatel obchodní společnosti DANPE, s. r. o., se sídlem v Brně, Veselá 5, IČ: 26286521, DIČ: CZ26286521, registrované jako plátce daně z přidané hodnoty od 3. 6. 2002 s čtvrtletním zdaňovacím obdobím a od 1. 1. 2005 s měsíčním zdaňovacím obdobím, jednáním podrobně popsaným pod body 1 13 podané obžaloby.

Předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně podala dne 12. 11. 2010 Nejvyššímu soudu podnět na odnětí a přikázání věci obviněného P. K. podle § 25 tr. řádu s tím, že ve věci obviněného P. K. bylo opakovaně nařízeno hlavní líčení, které se nemohlo konat z důvodu pracovní neschopnosti obviněného, kdy dne 23. 8. 2010 byla soudu předložena lékařská zpráva MUDr. Aleny Bulkové, ortopedická ambulance Praha 9, z níž vyplývá, že obviněný trpí koxartrozou a od 12. 7. 2010 je v pracovní neschopnosti, která trvá dosud. Obviněný opakovaně požádal Krajský soud v Brně o odročení hlavního líčení z důvodu svojí pracovní neschopnosti, přičemž uvedl, že trvá na své přítomnosti u hlavního líčení. Z lékařské zprávy ze dne 31. 8. 2010 vyplývá, že obviněný byl předán na ortopedickou kliniku Fakultní nemocnice Praha 8, Bulovka, k náhradě kyčelního kloubu a hlavní líčení, které bylo nařízeno u Krajského soudu v Brně na 8. 9. 2010 bylo odročeno na 14. 10. 2010. Z lékařské zprávy ze dne 29. 9. 2010, vystavené MUDr. Josefem Mráčkem, Orthopedia, s. r. o., Praha 9, vyplývá, že obviněný P. K. je v léčbě pro coxarthrosis 1. sin III. stupně s výraznými bolestmi levé dolní končetiny s velmi obtížnou chůzí a omezenou svalovou sílou, trpí dále inkontinencí moči a VAS LS páteře. Čeká na termín operace kyčle. Hlavní líčení nařízené na 14. 10. 2010 Krajský soud v Brně odročil bez jednání na neurčito. Po telefonickém hovoru s ošetřujícím lékařem obviněného MUDr. Josefem Mráčkem dne 1. 11. 2010 bylo zjištěno, že obviněný je stále v pracovní neschopnosti pro těžké postižení levého kyčelního kloubu koxartrozou a vhodnější bude řízení převést do Prahy, kdy bude obviněný schopen chůze, neboť bude v pooperačním rehabilitačním procesu. Dne 1. 11. 2010 nastoupil obviněný na operaci a jeho pracovní neschopnost trvá i nadále. Na základě shora uvedeného předložil Krajský soud v Brně trestní věci obviněného P. K. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 25 tr. řádu, kdy s ohledem na zdravotní stav obviněného se jeví vhodné přikázat tuto věc k projednání Krajskému soudu v Praze. Obviněný i jeho obhájce mají své bydliště a sídlo v Praze a v Praze mají bydliště i další 3 ze 7 navržených svědků.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z lékařských zpráv o zdravotním stavu obviněného P. K. vyplývá, že jmenovaný trpí závažným onemocněním kyčelního kloubu, které si vyžaduje operativní řešení a nelze stanovit, kdy bude po operaci obviněný schopen cesty k dosud místně příslušnému Krajskému soudu v Brně. Dále obviněný i jeho obhájce mají své bydliště a sídlo v Praze, stejně jako tři ze sedmi navržených svědků. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněného P. K. bude projednávána v hlavním líčení, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněného a jeho účasti u jednání soudu, které by nemohly být splněny, s ohledem na jeho zdravotní stav a vzdálenost místa současného pobytu obviněného a místně příslušného soudu. Projednání trestní věci obviněného P. K. u Krajského soudu v Praze by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Za tohoto stavu lze považovat návrh předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. listopadu 2010 Předseda senátu:
JUDr. Pavel Kučera