11 Td 68/2006
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 68/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných JUDr. J. B., a spol. projednal v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2007 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o:

Podle § 25 tr. řádu se odnímá Vrchnímu soudu v Praze věc vedená pod sp. zn. 1 To 90/2006 a přikazuje se k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Obžalobou Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 2. 12. 2005, sp. zn. 2 VZV 3/2003, jsou u Krajskému soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor obvinění JUDr. J. B., Mgr. D. T., Mgr. V. V., Ing. M. J., P. T., L. K. a JUDr. M. Č. stíháni pro trestný čin účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 tr. zák. a další.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor ze dne 27. 9. 2006, sp. zn. 9 T 10/2006, bylo podle § 48 odst. 1 písm. a) tr. řádu a § 79a odst. 3 tr. řádu rozhodnuto o zrušení zajištění veškerého majetku obviněných JUDr. J. B., Mgr. D. T., Ing. M. J., P. T. a L. K.

Proti tomuto usnesení podala státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze stížnost a věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

Podáním ze dne 20. 12. 2006 navrhla předsedkyně senátu Vrchního soudu v Praze podle § 25 tr. řádu odnětí trestní věci obviněných JUDr. J. B. a spol. Vrchnímu soudu v Praze a její přikázání Vrchnímu soudu v Olomouci. V návrhu poukazuje na to, že v předmětné věci již jednou Vrchní soud v Praze návrh na delegaci podle § 25 tr. řádu podal, kdy jeho postup byl Nejvyšším soudem shledán důvodným, a že stejné důvody pro odnětí a přikázání věci platí i v současné době, neboť JUDr. Z. S., na jehož dřívější úzké kontakty s obviněnými v dané věci bylo poukazováno, je stále soudcem a navíc zařazen do senátu, jež by měl o shora uvedené stížnosti státní zástupkyně rozhodovat. Z tohoto důvodu by mohly vzniknout pochybnosti o nestrannosti všech soudců při rozhodování ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V trestní věci JUDr. J. B. a spol. je věcně a místně příslušný k projednání opravných prostředků proti všem rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka Tábor Vrchní soud v Praze. Tento soud byl ovšem ze závažných důvodů v souladu s § 25 tr. řádu usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. 11 Td 3 /2006, s ohledem na možnou podjatost soudců tohoto soudu z projednání a rozhodnutí věci fakticky vyloučen a tento názor zastává Nejvyšší soud i nadále, to znamená i v tomto, a každém dalším případě, kdy by ve věci měl rozhodovat Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně, pokud se důvody uvedené v rozhodnutí ze dne 22. 3. 2006 nezmění.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera