11 Td 66/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 66/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného A. S., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. listopadu 2010 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :

Návrh na odnětí věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 2 T 185/2010 a její přikázání jinému okresnímu soudu mimo obvod Krajského soudu v Brně s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Hodoníně podala dne 26. 5. 2010 Okresnímu soudu v Hodoníně obžalobu na obviněného A. S. pro zločin vydírání podle § 175 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku a přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se měl dopustit jednáním blíže specifikovaným v obžalobě.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 3 Nt 11/2010, bylo podle § 25 tr. řádu rozhodnuto o odnětí trestní věci obviněného A. S. Okresnímu soudu v Hodoníně a jejím přikázání k projednání Okresnímu soudu v Břeclavi.

Podáními ze dne 20. 10. 2010 a 26. 10. 2010 navrhl obviněný A. S. podle § 25 tr. řádu odnětí jeho trestní věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 2 T 185/2010 tomuto soudu a její přikázání jinému okresnímu soudu mimo obvod Krajského soudu v Brně, přičemž ani v rámci svého výslechu dne 27. 10. 2010 ve Věznici v Břeclavi blíže nespecifikoval, zda se má jednat o některý z okresních soudů v obvodu Vrchního soudu v Praze či Vrchního soudu v Olomouci. Důvody pro postup podle § 25 tr. řádu obviněný A. S. obsáhle popsal ve svých podáních a v podstatě se jedná o nesouhlas s rozhodováním orgánů činných v trestním řízení v jeho trestní věci, nesouhlas s jeho vzetím do vazby a nedůvěru v objektivitu rozhodování soudů v obvodu působnosti Krajského soudu v Brně. Od Okresního soudu v Břeclavi požaduje obviněný, aby rozhodl o jeho okamžitém propuštění z vazby, o zrušení jeho trestního stíhání, vrácení jeho bytu, nahrazení za ztráty, které mu způsobily soudy atd. a pokud toto Okresní soud v Břeclavi neučiní, tak je podjatý a žádá o delegování jeho trestní věci mimo působnost Krajského soudu v Brně. Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svojí povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Věcně a místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněného A. S. je rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 3 Nt 11/2010, Okresní soud v Břeclavi. Ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci může dojít jen za splnění podmínek § 25 tr. řádu. Důvodem ke změně místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 25 tr. řádu nemůže být pouhá ničím nepodložená nedůvěra obviněného v objektivní rozhodování Okresního soudu v Břeclavi. Pokud tedy obviněný žádá podle § 25 tr. řádu o postoupení jeho trestní věci k projednání od Okresního soudu v Břeclavi jinému okresnímu soudu mimo působnost Krajského soudu v Brně proto, že nevěří v její nestranné a zákonné projednání před Okresním soudem v Břeclavi, nejde o důvod uvedený v tomto zákonném ustanovení. Jinak vyloučení orgánů činných v trestním řízení upravuje postup podle § 31 tr. řádu. Za současného stavu věci je tedy Okresní soud v Břeclavi věcně i místně příslušný k projednání trestní věci obviněného A. S.

Za tohoto stavu nebylo možno návrhu obviněného A. S. vyhovět, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2010

Předseda senátu:
JUDr. Pavel Kučera