11 Td 66/2006
Datum rozhodnutí: 31.01.2007
Dotčené předpisy:
11 Td 66/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného F. M., vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 4 T 696/2006 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. ledna 2007 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu j e k projednání trestní věci obviněného F. M. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Blansku.O d ů v o d n ě n í :

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Semilech podal dne 23. 11. 2006 Okresnímu soudu v Semilech obžalobu na obviněného F. M. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že ač ke konci měsíce dubna 2004 stav jeho sporožirového účtu vykazoval zůstatek minus 355,03 Kč a s insolventností svého účtu byl prokazatelně seznámen nejpozději dne 30. 4. 2004, vybral ze svého účtu dne 23. 5. 2004 prostřednictvím bankomatu finanční částku 300,- Sk, což v přepočtu činí 239,67 Kč, dne 29. 5. 2004 prostřednictvím bankomatu finanční částku 5.000,- Sk, což v přepočtu činí 4.018,14 Kč, dne 1. 6. 2004 v 01.41 hodin prostřednictvím bankomatu finanční částku 500,- Kč a dne 1. 6. 2004 v 01.42 hodin prostřednictvím bankomatu finanční částku 2.000,- Kč, čímž v úhrnu se obohatil o částku v celkové výši 6.757,81 Kč, a tohoto jednání se dopustil při plném vědomí nedisponibility svého účtu a skutečnosti, že svůj pracovní poměr ukončil ke dni 31. 3. 2004 a tudíž nebude mít žádné finanční prostředky, jimiž by mohl neoprávněné výběry provedené v měsíci květnu a červnu 2004 uhradit; do dnešního dne také způsobenou škodu neuhradil.

Usnesením Okresního soudu v Semilech ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 4 T 696/2006, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu trestní věc obviněného F. M. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je v dané věci místně příslušný Okresní soud v Blansku, neboť žalovaná trestná činnost měla být spáchána částečně na území České republiky, a to v L., částečně pak na území Slovenské republiky.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Podle důkazů shromážděných před podáním obžaloby se měl obviněný F. M. dopustit žalovaného jednání na více místech. Protože v České republice k výběrům mělo dojít v obvodu Okresního soudu v Blansku, je v souladu s ustanovením § 18 tr. řádu, pokud celou žalovanou věc projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 31. ledna 2007

Předseda senátu:

JUDr. Pavel Kučera