11 Td 65/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 24 tr. ř., § 315 odst. 2 tr. ř.11 Td 65/2010-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného M. M. vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 4 Nt 1304/2010 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. listopadu 2010 o příslušnosti soudu t a k t o :

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu ve smyslu § 315 odst. 2 tr. řádu je k projednání trestní věci odsouzeného M. M. p ř í s l u š n ý Obvodní soud pro Prahu 8.

O d ů v o d n ě n í :


Odsouzený M. M. byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 2 T 173/2005, uznán vinným ze spáchání trestného činu opilství podle § 201a odst. 1 tr. zákona a byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu tří let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a dále mu bylo mimo jiné uloženo podle § 72 odst. 2 písm. b), odst. 4 tr. zákona ochranné léčení protialkoholní a protitoxikomanické v ústavní formě. Výkon trestu spolu s ochranným protialkoholním léčením vykonával odsouzený ve Věznici O. H.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2008, sp. zn. Nt 1081/2007, s právní mocí téhož dne, bylo ústavní protialkoholní léčení u odsouzeného M. M. změněno na ochranné ambulantní léčení.

Dne 22. 11. 2008 byl odsouzený M. M. přijat do Psychiatrické léčebny Kosmonosy k výkonu ochranného protitoxikomanického ústavního léčení.

Okresní soud v Ostravě nařídil dne 26. 5. 2009 pod sp. zn. 0 Nt 1081/2007 výkon ochranného ambulantního léčení protialkoholního Lékařské regionální s.r.o., Kostelní 10/5, Liberec.

Po propuštění z Psychiatrické léčebny Kosmonosy dne 10. 9. 2009 se odsouzený M. M. k výkonu ambulantního léčení nikdy nedostavil a toto nebylo nikdy zahájeno.

Ze zprávy MUDr. Jaroslava Tržického z Lékařské regionální s.r.o. ze dne 10. 6. 2010 pro Okresní soud v Ostravě vyplynulo, že na základě nově zpracovaného znaleckého posudku v jiné trestní věci u odsouzeného M. M. je shledáno, že jakékoliv léčebné opatření v ambulantní formě se z psychiatrického hlediska jeví u odsouzeného bezpředmětné a nadbytečné.

Okresní soud v Ostravě postoupil dne 29. 9. 2010 spis odsouzeného M. M. Okresnímu soudu v Liberci s tím, že k návrhu ošetřujícího psychiatra na ukončení ochranného léčení podle § 353 odst. 2 tr. řádu ve vztahu k § 99 odst. 6 tr. zákoníku je příslušný soud, v jehož obvodu odsouzený léčení vykonává.

Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 13. 10. 2010, sp. zn. 4 Nt 1304/2010, byla podle § 24 odst. 1 tr. řádu trestní věc odsouzeného M. M. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s tím, že ze znění ustanovení § 353 odst. 2 tr. řádu je zřejmé, že místní příslušnost soudu se řídí faktickým výkonem ochranného léčení. Jestliže se ovšem v době rozhodování léčení nevykonává, např. proto, že odsouzený uprchl z léčebného ústavu, je podle § 315 odst. 2 tr. řádu příslušný soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. V prvním stupni o uložení ochranného léčení rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8. Nicméně ochranné léčení bylo zahájeno a bylo vykonáváno v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Okresní soud v Liberci má tedy za to, že per analogiam je příslušný soud, v jehož obvodu bylo léčení naposledy fakticky vykonáváno. Okresní soud v Liberci není místně příslušný k rozhodnutí podle § 353 odst. 2 tr. řádu, protože odsouzený M. M. k ochrannému ambulantnímu léčení v jeho obvodu nikdy nenastoupil a léčení se od počátku v ambulantní formě nevykonává. Vzhledem k tomu, že ochranné léčení bylo naposledy reálně vykonáváno v obvodu Okresního soudu v Ostravě, který rozhodl o změně formy léčení na ambulantní, má soud za to, že příslušným k rozhodnutí ve věci je nadále Okresní soud v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzený M. M. byl dne 10. 9. 2009 propuštěn z Psychiatrické léčebny Kosmonosy, kde vykonával ochranné ústavní protitoxikomanické léčení, které mu bylo uloženo, společně s trestem odnětí svobody a ústavním protialkoholickým léčením, rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 2 T 173/2005. Uložené ústavní protialkoholní léčení vykonával odsouzený při výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice. Rozhodnutím Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2009, sp. zn. 0 Nt 1081/2007, byl odsouzenému nařízen výkon ochranného ambulantního léčení protialkoholního v Lékařské regionální s.r.o. v Liberci. Toto ambulantní léčení odsouzený nikdy nezahájil. Na základě nově zpracovaného znaleckého posudku na odsouzeného M. M. v jiné trestní věci byl přijat MUDr. Jaroslavem Tržickým závěr, že jakékoliv léčebné opatření se v ambulantní podobě jeví u odsouzeného z psychiatrického hlediska jako bezpředmětné a nadbytečné. Podal proto Okresnímu soudu v Ostravě návrh na postup podle § 353 odst. 2 tr. řádu. Ustanovení § 353 odst. 2 tr. řádu stanoví, že o propuštění z ochranného léčení, o jeho ukončení včetně případného uložení dohledu nebo o prodloužení ochranného léčení rozhodně na návrh zdravotnického zařízení, státního zástupce nebo osoby, na níž se vykonává ochranné léčení, anebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání okresní soud, v jehož obvodu se ochranné léčení vykonává. Podle ustálené judikatury je předpokladem pro aplikaci ustanovení § 353 odst. 2 tr. řádu skutečnost, že se ochranné léčení vykonává. U odsouzeného M. M., ale ochranné ambulatní léčení nebylo nikdy zahájeno, a proto je nutno při rozhodnutí o místní příslušnosti soudu k projednání návrhu na postup podle § 353 odst. 2 tr. řádu vyjít z ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu, které stanoví, že rozhodnutí souvisící s výkonem trestů a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Za tohoto stavu je k projednání trestní věci odsouzeného M. M. věcně a místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 8, který podle ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu je soudem, jež ve věci rozhodl v prvním stupni.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 23. listopadu 2010

Předseda senátu:
JUDr. Pavel Kučera