11 Td 64/2010
Datum rozhodnutí: 23.11.2010
Dotčené předpisy: § 25 tr. ř.11 Td 64/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud v trestní věci obviněného R. Š., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 23. listopadu 2010 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl t a k t o :


Podle § 25 tr. řádu se trestní věc obviněného R. Š., vedená u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 10 To 183/2010 tomuto soudu o d n í m á a p ř i k a z u j e s e k projednání Krajskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í : U Krajského soudu v Praze je pod sp. zn. 10 To 183/2010 vedeno odvolací řízení v trestní věci obviněného R. Š.

Obviněný R. Š. podal dne 15. 10. 2010 Krajskému soudu v Praze návrh na delegaci jeho trestní věci podle § 25 tr. řádu ke Krajskému soudu v Brně, s odůvodněním, že dne 6. 8. 2010 prodělal mozkovou příhodu s následnou hospitalizací v nemocnici v Kyjově a jeho pracovní neschopnost trvá dodnes, což doložil i lékařskou zprávou, ze které vyplývá, že není schopen cestování z místa bydliště do Prahy a účasti u soudního řízení. Dále obviněný ve svém návrhu uvedl, že cesta z místa bydliště ke Krajskému soudu v Praze je pro něj i finančně neúnosná. Proto požádal o odnětí jeho trestní věci Krajskému soudu v Praze a její přikázání jinému soudu v místě jeho bydliště.

Krajský soud v Praze předložil dne 26. 10. 2010 návrh obviněného R. Š. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o delegaci podle § 25 tr. řádu.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem důležité důvody sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Z lékařské zprávy ze dne 7. 10. 2010 o zdravotním stavu obviněného R. Š. vyplývá, že jmenovaný je práce neschopný a tento stav bude dle názoru lékaře trvat ještě několik měsíců, nejméně 2 až 5. Pro tuto skutečnost ošetřující lékař nedoporučuje cestování a účast u jednání Krajského soudu v Praze. Jedním z hledisek určujících důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu je, při současném respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, též zájem na zajištění ústavního práva obviněného, vyjádřeného v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Za situace, kdy trestní věc obviněného R. Š. bude projednávána ve veřejném zasedání, je nutné zajistit optimální podmínky k uplatnění plných práv obhajoby obviněného a jeho účasti u jednání soudu, které by nemohly být splněny, s ohledem na jeho zdravotní stav, finanční situaci a vzdálenost místa současného pobytu obviněného a místně příslušného soudu. Projednání trestní věci obviněného R. Š. u Krajského soudu v Brně by mělo vést ke značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Všechny tyto důvody lze považovat za natolik závažné, že odůvodňují použití § 25 tr. řádu pro změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci.

Za tohoto stavu lze považovat návrh obviněného R. Š. na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu za důvodný, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. listopadu 2010
Předseda senátu: JUDr. Pavel Kučera